• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • डिसेम्बरनि गेजेराव राइज्यो सरकारा 1 लाख ट्राइबेल नख’रफोरनो हा पाट्टा रानगोनः गिबि मन्थ्रि

October 14, 2020

डिसेम्बरनि गेजेराव राइज्यो सरकारा 1 लाख ट्राइबेल नख’रफोरनो हा पाट्टा रानगोनः गिबि मन्थ्रि

दिसपुर, 14 अक्ट'बर: आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ मंगलबारखालि भिडिअ कन्फ्रेन्सिंनि गेजेरजों राइज्योनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि खुंगिरि आरो पुलिस बिबानगिरिफोरजों गोनांथारै सावरायना फैगौ दुर्गा पुजानि समाव राइज्योनि आइन आब्रुथि थासारि, कभिड-19 गोसारनाय थासारि आरो आधार रेजिस्ट्रेसननि खामानि-दामानि मावफुंनायनि सायाव सावरायलायो। जनता भवनाव थानाय गिबि मन्थ्रिनि जथुमग्रा खथायाव भिडिअ कन्फ्रेन्सिंनि गेजेरजों जानाय बे सावरायलायनायनि समाव गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, मिरु सरकारनि बिथांखिफोरखौ थि समावनो मोनफुंनो हानायनि थाखाय मुलाम्फायारि आदार रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जोबोद गोनांथार। राइज्योनि गोबां जिल्लाफोराव आधार कार्डनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हाबाफारिया लासै जानायनि फारसे गिबि मन्थ्रिआ मोनफ्रोमबो जिल्ला खुंगिरिखौ आधार रेजिस्ट्रेसननि खामानि-दामानिनि फारसे गोख्रै खालामनो बिथोन होयो।

Assam CM Sonowal

आधार रेजिस्ट्रेसननि खामानियाव थिसनजानाय लोरबां खामानि दिन्थिफुंनाय एबा लासै मावफुंनाय फसंथानफोरखौ बोखारनानै बेनि जायगायाव जानो हाथावना फसंथानखौ एबा गावआरि फसंथानखौ थिसनफिन्नो थाखाय गिबि मन्थ्रिआ जिल्ला खुंगिरिफोरखौ गोनांथारै बिथोन होयो, जाहाथे बे बोसोरनि जोबथा बाहागोसिम आधार रेजिस्ट्रेसननि मावफुंनाया जौसे जौखोन्दो जाफुंसारनो हायो। गिबि मन्थ्रिआ लोगोसे सरकारि बिथांखिफोरनि गेजेरजों थांखि लानाय मुलाम्फायारिफोरनि बिथांखिनि धोनफोरखौ थि समावनो मोनफुंनाय बिथिङाव रावबो गेजेर सुबुङा आवग्रिनो हाया बे बिथिङाव नोजोर लाखिनानै आधार रेजिस्ट्रेसन खालामनाय खामानियाव जरखा मोन्थाय होनो जिल्ला खुंगिरिफोरखौ बिथोन होयो। राइज्योनि हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो था मोन्थायनि मोनथाय होनाय हाबाफारिखौ आजावना लानानै राइज्योनि 1 लाखनिबो बांसिन हा गैजायै ट्राइबेल नख'रफोरनो हा पाट्टा रान्नायनि बिथिङाव जिल्ला खुंथायफोरा जाहाथे गोख्रों बिबान लानानै फैगौ डिसेम्बरनि गेजेरावनो राइज्यो सरकारा आरोबाव 1 लाख हा गैजायै ट्राइबेल नख'रफोरनो हानि पाट्टा रान्ना होनायनि थांखि लानायखौ आबुङै मावफुंनायनि बिथिङावबो जिल्ला खुंगिरिफोरखौ गोनांथार बिबान लानो थाखाय गिबि मन्थ्रिआ बिथोन होयो। हानि मोन्थायनि अनगायै ट्राइबेल सुबुंफोरनि अरायथा रैखाथिनि थाखाय रायखांना आसाम सरकारा लानाय बे जारिमिनारि हाबाफारिनि 2 थि खोलोबखौ जिल्ला खुंथायफोरा सिगांग्रो बिबान लानांगोन होन्नानै गिबि मन्थ्रिआ बुङो।

 गिबि मन्थ्रिआ हा पाट्टा रान्नायनि आयदाखौ सरकारि बिबान हिसाबैल' लायालासै बेखौ मोनसे जाथाव बिबान हिसाबै आजावना लानो थाखायबो जिल्ला बेंगिरिफोरखौ बिथोन होयो। गिबि मन्थ्रिआ लोगोसेयै गुबुन मोनसे बिथांखिनि सोमोन्दोयाव गुदि थाखोयाव बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनो गोनांथि होदों। बे बिथिङाव पन्चायतनि बिसायख'जानाय थान्दै आरो आइजो सेल्फ-हेल्फ ग्रुपफोरखौ थिसन्नायनि राहा लानो जिल्ला खुंगिरिफोरखौ बिथोन होयो। गिबि मन्थ्रिआ लोगोसेयै फैगौ बावैसो साननिफ्राय जागायजेन्नो गोनां आसाम सरकारनि बिथांखि अरुनदयनि सोमोन्दोयावबो गोनांथारै फोसावनायनि राहा लानो थाखाय जिल्ला खुंगिरिफोरखौ बिथोन होयो। जाहाथे जेबो जानो हाथाव आइजो मुलाम्फायारिफोरा बे बिथांखिनिफ्राय थालाङा।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here