• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • डायबिटिस बेरामिफोरनि थाखाय सिबिंआ मुलाम्फा गोनां

September 23, 2020

डायबिटिस बेरामिफोरनि थाखाय सिबिंआ मुलाम्फा गोनां

गोदान दिल्ली, 23 सेप्तेम्बर: डायबिटिसनि जेंना गोनां सुबुंफोरनि थाखाय हेल्डी डाइटजों लोगोसे ब्लाड सुगारखौ कन्ट्रल लाखिग्रा जाग्रा आदारनि गोनांथि जायो। बेबादि, बेरामिफोरा गावनि जानाय आदारखौ नेमखान्थि बादियै आजावनायनि थाखाय सांग्राङै थानांगौ । डाइट रोंगौसारफोरनि बादिब्ला डायबेटिस गोनां सुबुंफोरा डाइटआव सिबिं बेगरखौ एबा थावखौ बाहायोब्ला मुलाम्फा मोननो हायो।

सिबिं बेगरआ ब्लाड सुगारखौ सामलायना लाखिनायजों लोगोसे गाहाम देहानि थाखाय गोनां पषणखौबो होयो। सिबिंखौ एवनानै दोन्नानै जेब्ला उखैनाय मोनो अब्ला एसे-एसे जानांगौ। बेयाव गुरबो लागायना जानो हायो। एवनाय सिबिंखौ जानो मोजां मोनाब्ला बेखौ गुन्दै खालामना आटाजों गलायना रुटीबो जानो हायो, गाइखेर दाखा, छाछ आरो सालादजोंबो गलायना जानो हायो। सिबिंखौ उनग्लिना ओंख्रिफोरआवबो होफाना जानो हायो। डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय खम बिबांनि कार्बहाइड्रेट गोनां जाग्रा आदारखौ जानांगौ ।

Sesame Oil

बेनि अनगायै फाइबार प्रटीन आरो मेगनेसियामनि गोबां बिबां थानाय जाग्रा आदारखौ जानाया गोनांथार। सिबिंआव फाइबार, प्रटीनजों लोगोसे मेगनेसियामनि बिबांआ गोबां थायो। मेगनेसियामआ ब्लाड सुगारखौ कन्ट्रल खालामना लाखियो। डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय सिबिंनि थावआबो मुलाम्फा गोनां । सिबिं बेगरखौ जानो मोजां मोनाब्ला बेनि थावखौ बाहायनो हायो। सिबिंनि थावआव मोन्नो हानाय यौगिकआ हाइ ब्लाड प्रेसारखौ कन्ट्रल खालामनायजों लोगोसे मेटाबलिज्मखौ गाहामै लाखियो। मेटाबलिज्मआ गाहामै थानायजों दोगोन थन्त्रआ गाहाम जायो।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here