Bodosa Newspaper

April 24, 2024

डब्लिउ एफ पिनो 2020 नि गोजोन नबेल बान्था

अस्ल’, 10 अक्टबर: देग्लाइ 2020 माइथायनि गुबुन गुबुन आयदानि नबेल बान्था मोनगिरिफोरनि मुंफारिलाइखौ सानसेनि उन उन फोसावबोनानै शनिबारखालि बे बोसोरनि गोजोन नबेल बान्था मोनगिरिनि मुंखौबो फोसावनाय जायो। नबेल बान्था आफादआ बे बोसोरनि गोजोन नबेल बान्थाखौ वर्ल्ड फुड प्रग्राम(डब्लिउ एफ पि) नो होनाय जाबाय। अलखद सम आरो गोब्राब थासारिनि समाव मुलुगनि निखावरि सुबुं आरो आंखालनि गेजेराव थानाय सुबुंफोरनो जाग्रा आदार जगायनानै होनाय आरो मदत खालामनानै अन्सायनाय बिहोमा होनायनि थाखाय वर्ल्ड फुड प्रग्रामनो बे बोसोरनि गोजोन नबेल बान्थाखौ होनाय जादों। मख’नो गोनांदि, थांनाय बोसोरनि गोजोन नबेल बान्थाखौ इथिअपियानि गाहाय मन्थ्रि अबि आहमेद अलीनो होनाय जादोंमोन। बे बान्थाखौ अलीनो हादतनि सुथुर एरित्रियाजों नांनाय दावहाखौ फोजोबनानै गोजोन लाबोनो हानायनि थाखाय होनाय जादोंमोन। मख’जाथावदि, वर्ल्ड फुड प्रग्रामआ थांनाय बोसोर 2019 आव मुलुगनि दर 88 हादतफोरनि खमैबो 10 कौटि सुबुंफोरनो जाग्रा मुवा जगायनानै होदोंमोन। डब्लिउ एफ पिआ मुलुगनाङै उखैनायखौ होखारनो आरो जाग्रा रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय खामानि मावग्रा बयनिख्रुइ देरसिन आफाद। बेनि सिगां रासायनिक बिगियानखौ लाफानानै गुबुन गुबुन आयदायाव नबेल बान्था मोनगिरिफोरनि मुंखौ फोसावखांबाय। बे बोसोरनि गोजोन नबेल बान्थानि थाखाय गासै सा 318 बिजाथिफोरा आर’जलाइ गथायदोंमोन। आर’जलाइ गथायनायनि जोबथा अक्टआ 1 फेब्रुवारीआवमोन। बे बोसोरनि नबेल बान्था देरहागिरिफोरनो सना मेडेलजों लोगोसे 8.27 कौटि राङै बान्था होनाय जागोन।

Share with your friends!

Leave a Comment