• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • टमेटआव बेरामफोर होबथानो हानायनि गोबां गुन थायो

October 9, 2020

टमेटआव बेरामफोर होबथानो हानायनि गोबां गुन थायो

      टमेटआ देहाखौ राफोद लाखियो। बेयो एन्टि अक्सिडेन्टसनि बाख्रि। टमेटयाव भिटामिन सि, लाइकपीन, भिटामिन, पटेसियामखौ थोजासे बिबांनि मोन्नाय जायो। लोगोसे बेयाव कलेस्ट्रलखौ बाङाइ खालामग्रा तत्वखौबो थोजासे बिबांनि मोनो। जाय सुबुंफोरा देहानि लेरथायखौ बाङाइ खालामनो गोसो जानायफोरनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां । जरखा बाथ्राया जादों टमेटखौ संनायनि उनावबो बेनि पुस्टिनि गुदिया थायो। बेनि माखासे मख'जाथाव मुलाम्फाफोरा जाबाय(1) टमेटआव लाइक पीन बायदि एन्टि एक्सिडेन्ट मोन्नाय जायो, जाय बे केन्सारनि जीबख्रिफोरखौ होबथानायाव मदत खालामो। टमेटखौ नेमखान्थि बादियै जायोब्ला प्रस्टेट केन्सार, फेलपियान ट्युब्स, गोदोना, उदै, आहार बायदियाव केन्सार जानो हाथावनाया बाङाइ जायो। (2) टमेटयाव गोबां बिबांनि केलरि थायो, जाय देहानि लेरथायखौ बाङाइ खालामनायनि थाखाय मख'जाथाव। सानफ्रोमबो फुंनि रेजें जानायाव टमेटखौ जानायनि हुदा खालामोब्ला पषण तत्वफोरखौ मोन्नायजों लोगोसे देहानि लेरथायखौबो बारायहोयैआव गुन गोनां। (3) टमेटयाव लाइकपीन मोन्नाय जायो, जाय सीरम लिपिड अक्सिजाबनायखौ होबथानो।

tomato

बेयो गोजौ थै खारथाय (हाइ ब्लाड प्रेसार) खौ सामलायनायजों लोगोसे बेखौ नेमखान्थि बादियै जायोब्ला ट्राइग्लिसराइडनि बिबांआबो बाङाइ जायो।(4) टमेटखौ नेमखान्थि बादियै जायोब्ला पाचन एबा दोगोन गोहोआ गोख्रों जायो। बेयाव केलरि, साल्फार बायदिखौ मोन्नाय जायो, जाय लिभारनि थाखाय मुलाम्फा गोनां आरो गेसनि जेंनाखौ जारगार होयो। (5) टमेटआव क्रनियामबो मोन्नाय जादों, जाय ब्लाड सुगारखौ सामलायो आरो समानथियै लाखियो, बेयो हासुदैयाव सुगारनि जौखोन्दोखौ सामलायना लाखियो। बेनि जाहोनआवनो टमेटखौ नेमखान्थि बादियै जायोब्ला टाइप सि 2 डायबिटिसनि बेरामिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here