• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • टकिय’ अलिम्पिक गेम्सआव आं जैरैखि जाया मेडेल देरहानो थांखि लादों : मेरिकम

September 29, 2020

टकिय’ अलिम्पिक गेम्सआव आं जैरैखि जाया मेडेल देरहानो थांखि लादों : मेरिकम

इम्फल, 29 सेप्तेम्बरः हादतनि गेलेमु जारिमिनाव गुबुन सासे गुवारै जाफुंसारनाय आइजो मेरिकमआ गावनि गोख्रों गोहो बोलोजों फैगौ बोसोराव खुंजानो गोनां अलिम्पिक गेम्सआव बाहागो लानानै मेडेल देरहानो थांखि लानाय बाथ्राखौ फोरमायथिदों। 37 बोसोर बैसोनि गोहोगोरा आइजो बक्सार आरो 6 थि वर्ल्ड सेम्पियनसिप जानाय एमसि मेरिकमआ दासान्दि पार्लियामेन्टनि राइज्यो सभायाव एमपि महरै बिबान सामलायनायनि गेजेरजों फैगौ टकिय' अलिम्पिक गेम्सनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनायखौबो लोगोसेयै सोलिहोबाय थादों। कभिड-19 महामारिनि जाहोनाव गेलेग्रा फोथारखौ नागारनांनायजों दासान्दि गावनि न'यावनो गोख्रोङै प्रेक्टिस खालामनायखौ सोलिहोबाय थादों होन्नानै फोरमायदों मेरिकमआ।

Mary Kom

मेरिकमआ बुंनाय बायदिब्ला गावनि न'खरजों लोगोसे गथ'-गथायफोरखौ लोगोयाव लाफानानै प्रेक्टिस खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा। बेनि अनगायैबो पार्लियामेन्टआव सानफ्रोमबो नुजाथिनायजों गेलेनाय आयदाखौ लांफानायाबो गावनि थाखाय गोरलै नङामोन होन्नानै फोरमायदों। दासान्दि पार्लियामेन्टनि राइज्यो सभानि सदनाव बाहागो लानानै मेरिकमआ सरकारनि गुबुन गुबुन सावरायनाय आयदानि सायाव नोजोर लाखिनाय बाथ्राखौबो मिथिहोदों। मेरिकमआ बुङोदि, दासान्दि खैफोद गोनां थासारिनि समाव गेलेग्रा फोथाराव गेलेनायखौ नागारनानै न'यावनो प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादों आरो सानसेयाव फुं आरो बेलासि मोन्नै समाव प्रेक्टिस खालामनाय जादों होन्नानै बुङो । गेलेनायखौ माखासे दानसिम दोन्थ 'नो गोनां जादोंब्लाबो नाथाय फैगौ गेलेमुनि देरसिन बादायलायनाय टकिय' अलिम्पिक गेम्सआव गावनि गेलेनायनि थांखिया जेरैखि जाया मेडेल देरहानाय होन्नानै बुंबावो।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here