• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • टंलायाव दुलाराइ बिटिसि ब्राह्मन लाइमोन परिषदनि मिरु जथुम्मा

September 14, 2020

टंलायाव दुलाराइ बिटिसि ब्राह्मन लाइमोन परिषदनि मिरु जथुम्मा

उदालगुरि, 14 सेप्तेम्बरः दुलाराइ बिटिसि ब्राह्मन लाइमोन परिषदनि जरखा मिरु मावफुं आफादनि मेलखौ रबिबारबारखालि टंलायाव खुंफुंनाय जायो। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव आफादआ आजावना लानाय बिफाव आरो आफादनि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव गोनांथारै सावरायलायनाय मिरु माव' मेलाव दुलाराइ बिटिसि ब्राह्मन लाइमोन परिषदनि रांखान्थि, समाजिक, राजखान्थि, हारिमु आयदाफोरनि सायाव सावरायो। परिषदनि आफादगिरि रन्जन गस्वमिनि मासि सामलायनायाव टंलानि हटेल पेरादाइसआव खुंनाय मेलाव सावरायलायनानै माखासे गोनांथार बिथांखिखौ आजावना लादों ।

Tangla Brahman Committee

बिटिसियाव थाबोनाय ब्राह्मनफोरनि रांखान्थि, सामाजिक बिथिङाव मोनफ्रोमखौबो नोजोर होनानै हा गैजायै नख'रफोरखौ फसंथानायनि राहाजों हा पाट्टा होनायनि राहा लानाय, खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो एबा फरायसाफोरनो रांखान्थि मदत होनाय, ब्राह्मनफोरनिफ्राय सासे जानोहाथाव सुबुंखौ बिटिसि परिषदआव सोद्रोमा महरै थिसन्नाय आरो बेयाव थानाय ब्राह्मनफोरनि थाखाय मोनसे जौगाखां गौथुम दाफुंनायफोरजों माखासे गोनांथार थांखि आजावना लानानै मिरु मावफुं मेलाव आफादआ गुबुन बिथिङावबो सावरायदों ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here