Bodosa Newspaper

June 21, 2024

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां, 27 अक्टबर : चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमायाव थानाय सान्तिपुर समबाय समिटिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों दि एन्ट मुंनि सरकारि नङै फसंथानया आजो आरो गथसानि देहानि जेंनाफोरनि सायाव हाबाफारि खुंफुंदों।

बे हाबाफारियाव देहा बिफान, फरायसा आफाद, गामियारि थाखोनि सावस्रि आफाद, आसा मावथि, एस एम चि स्कुल सामब्लाय आफाद, गाव गसंथा हान्जा आरो गामिनि गावबुराफोरजों जथाइयै आइजो आरो गथ’साफोरनि गोगो सावस्रिनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो।

लोगोसे बे हाबाफारियाव टि बि आरो मेलेरिया बेरामा माबोरै सोमजियो आरो बिनिफ्राय बारगनो माबायदि सांग्रांथि लाखिनांगौ बेनि सोमोन्दै देहा फाहामगिरिफोरा गुवारै फोरमायथिना होयो।

Share with your friends!

Leave a Comment