• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गोबां दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरजोंबो आबाद आइनखौ हादतगिरिया गनायथिबाय

September 28, 2020

गोबां दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरजोंबो आबाद आइनखौ हादतगिरिया गनायथिबाय

गोदान दिल्ली, 28 सेप्तेम्बरः हादतगिरि रामनाथ कबिन्दआ पार्लियामेन्टनि लकसभा आरो राइज्यो सभानि गेजेरजों बारहोनो हानाय मोन 3 आबादनि आइनखौ रबिबारखालि गनायथिबाय । मख'नो गोनांदि, आबादजों सोमोन्दो थानाय बे आइनखौ लानानै दुलाराइ भारत हादतयावनो बेरेखा राजखान्थि हान्जा आरो आबादारिफोरा हेंथा होनाया मैखोमै सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो रबिबारखालि हादतगिरि रामनाथ कबिन्दआ मिरु सरकारनि आजावना लानायखौ हेफाजाब होनानै गनायथि होयो। बे आइनखौ लानानै हादतनि गुबुन गुबुन राइज्योफोर जरखायै पान्जाब, हारियाणा आरो उत्तर प्रदेश राइज्योफोर बायदिनि आबादारिफोरा गोसोम आइन होन्नानै हेंथा होनाय जादों। बेरेखा राजखान्थि हान्जाया बे आइनखौ लानानै मिरु सरकारनि हेंथायै गोखों बाथ्राजों बिबुंथि लाखिनाय जादोंब्लाबो नाथाय मडि सरकारा थांखि बायदियै आबाद आइनखौ पार्लियामेन्टनिफ्राय बारहोनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय रबिबारखालि पार्लियामेन्टनि लकसभायाव मिरुनि आबाद मन्थ्रिआ आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनथाम आइनखौ लानानै सदननि गेजेराव सावरायनो थांखि फोसावनाय जादोंमोन ।

President of India Ram Nath Kovind

मिरु सरकारा आजावना लानाय मोन्नै गोनां आइननि बायदिब्ला आबाद दिहुन्थायनि फांलागि आरो गुबुन मोनसेआ आबादारिफोरखौ बांसिन फोजौखांनाय । नाथाय बे आइनआ हादतनि आबादारिफोरखौ मोनथायनिफ्राय ख'हा खालामगोन होन्ना फोरमायनानै बेरेखा राजखान्थि हान्जाजों लोगोसे आबादारिफोरा गोख्रोङै सोमावसारनाय जायो। पार्लियामेन्टनि लकसभा आरो राइज्यो सभानि मोन्नैबो सदनाव मिरु सरकारा गोबां दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरजों आबाद आइनखौ बारहोनो हानानै दिनै बे आइनखौ हादतगिरि रामनाथ कबिन्दआ गनायथिनाय जायो। अदेबानि हादतगिरिनि गनायथिनाय लोगो-लोगो आबादनि सायाव गोदान आइन दाफुंजासिगोन । गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ हादतगिरिनि आखायाव सहैनो हानाय आबादनि आइनखौ नोजोर होनानै भारतनि आबाद जारिमिनाव बेयो मोनसे मख'जाथावना आयदा होन्नानै फोरमायो। गाहाय मन्थ्रिआ बुङोदि, हादतयाव बे आइननि गेजेरजों आबादारिफोरनि आबाद दिहुन्थायनि फारसे सोलायनाय लाबोनो हागोन आरो हादतनि कौटि-कौटि आबादारिफोरा जौगाखांनो हागोन। बेबायदिनो हादतनि गेजेराव दासान्दि बे आइनखौ लानानै गोबां आबादारिफोरा गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरावबो आबाद आइनखौ हादतगिरि रामनाथ कबिन्दआ गनायथि होनाय जाबाय।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here