• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गोनांथि जानायनि बांसिन संख्रि जायोब्ला देहाखौ ख’हा खालामो

November 6, 2020

गोनांथि जानायनि बांसिन संख्रि जायोब्ला देहाखौ ख’हा खालामो

देहानि खौरां, 6 नभेम्बर: गोनांथिनि बारा संख्रि जानाया देहानि ख'हा लाबोयो। मानोना बांद्राय संख्रि जायोब्ला नोंथाङा माखासे रोखोमनि गोब्राब बेरामफोर जानो हागौ। संख्रिआ जोंनि जाग्रा आदारनि थावनायखौ थारैनो बांहोयो, नाथाय बांद्राय संख्रिया माब्लाबा थावनायखौ गाज्रिबो खालामो। बांद्राइ संख्रि जनायनि जाउनाव नोंथाङा हाइ ब्लाड प्रेशारखौ लाफानानै बिखाजों लोब्बा गोनां माखासे खैफोद गोनां बेमारफोरबो जानो हागौ। बांद्राय संख्रि जानायजों केन्सार बायदि जिउ फोजोबस्रांग्रा बेमारनि आफोदआबो बाङो। बेबायदियाव बेखौ मिथिनानै लानाया गोनांदि, सानसेयाव बेसेबां संख्रि जायोब्ला देहाया गोग्गोयै थायो। बेजों लोगोसे बे बाथ्राखौबो नोजोर लाखिनांगौदि, माखासे एरैबायदि मैगं-थाइगंफोरबो दङ, जेराव संख्रिनि बिबाङा गोबां जायो आरो बेयो नोंथांनि देहाखौ ख'हा खालामनो हागौ। अदेबानि सासे गोग्गो देहानि थाखाय नोंथाङा सानसेयाव 2,300 किलिग्राम एबा गासै गंसे फिसा चामसनि संख्रिल' जानांगौ। नाथाय आथिखालाव जोंनि गेजेराव बेबायदि गोबां कम सुबुंफोर दङ जायफोरा बेसेबां संख्रि जागासिनो दङ बेखौ नोजोर लाखिदों । बेनि गेजेरजो हाइ ब्लाड प्रेशारनि मैहुर जानांनायनि आन्दोयाव बांसिन संख्रि जानायाबो मोनसे जाहोन। लोगोसे बारा संख्रि जानायजों नोंथाङा डिहाइड्रेशननि जेंनाबो जानो हागौ । मख'नो गोनांदि, देहायाव सडियामनि बिबाङा जोबोद गोनांथार, नाथाय बेनि बांनायजों गोबां रोखोमनि बेमारफोर जानो हमो। अब्ला डक्टरआ संख्रिखौ कम जानो बोसोन होयो। जुदि नोंथांनि जाग्रा आदाराव सडियाम बांसिन थायोब्ला नोंथाङा हाइ बि पिनि जेंना जानो हागौ । बेजों नोंथांनि थैनि थांलाइ-फैलायनि बिबाङा बारायो आरो उफ्रा थैनि थांलाय फैलाया बिखा आरो हांलाग्रा नलिफोराव उफ्रायै नारसिन्नाय सोमजियो। बेजों नोंथाङा बिखाजों सोमोन्दो गोनां बेमार जानो हागौ। जाउनाव नोंथाङा हार्ट एटाकबो जानो हागौ। बेनिखायनो देहायाव दैनि आंखालनिफ्राय रैखा मोन्नो थाखाय संख्रिखौ थि बिबांनि जानांगौ । लोगोसे दैखौबो बारा लोनांगौ, जाय नोंथांनि देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ । बारा संख्रि जायोब्ला देहायाव बुखांनायनिबो जेंना सोमजियो। मानोना देहायाव संख्रिनि बिबाङा बारा जायोब्ला गोबां दै जमा थायो। बे थासारिखौ वाटार रिटेन्शन एबा फ्लुड रिटेन्शन बुंनाय जायो। बेबायदि थासारियाव आखाय आथिं आरो देहायाव बुनायनि जेंनाया जागायो। लिरनायाव मख'नाय बोसोन आरो सुबुरनखौ खालि जेंनानि खौरांखौ नोजोर होनायनि थाखायल' नङा आरो बेखौ दिन्थिनाय देहा फाहामथायनि बोसोन महरै लानो नाङ। अदेबानि माबाफोर सोंथि सोनांगौ एबा जेंना जायोब्ला जेब्लाबो गावनि डक्टरनिफ्राय बोसोन ला।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here