• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

January 8, 2021

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

         सरासनस्रायै मुलानि बिलाइखौ खायसे सुबुङा गारो नाथाय मुलानि बिलाइयाव नोंथाङा मुला बिलाइ जानायनि मुलाम्फाखौ मिथिनांगोन, जेरैबायदियै नोंथाङा मुला बायदिनो बेनि बिलायखौबो जानो हागोन। बेनि मुलाम्फाखौ गाहायाव होनाय जाबाय- 1. मुलानि बिलाइयाव भिटामिन ए, बि, सिजों लोगोसे क्लरीन, फस्फरास, सडियाम, आइरन, मेग्नीसियाम आरो गुबुन देरहोनो लावहोनो हानाय गुणफोरजों बुंफबनाय, जाय नोंथांनि उदैनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो। 2. मुलानि बिलाइखौ नोंथाङा ओंख्रि एबा पराठा बानायनायाव बाहायनो हागोन। बेखौ जानायजों देहानि बेमार होबथानो हाग्रा गोहोया बाङो आरो मेंनाय मोना। 3. पाइल्स बेमारिफोरनि थाखाय मुला आरो बेनि मैगं ओंख्रि जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो।

Radish Leaf

बेखौ सानफ्रोमबो जानायजों नोंथांनि जेंनाया जोबनो हागौ। 4. बेयाव सडियाम थायो आरो देहायाव संख्रिनि आंखालखौ सुफुङो, बेनिखायनो ल ब्लाड प्रेशारनि बेमारिफोरनि थाखायबो बेयो जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेनि अनगायैबो बेयाव थानाय एन्थेकाइनिनआ बिखानि थाखाय मुलाम्फा गोनां जायो। 5. बेयाव गोबां बिबांनि फाइबार थायो, बेनिखायनो बेयो खि गोरा खिनायनिफ्रायबो रेहाय होयो। बेनि रसखौ दै आरो बानलुजों लोगोसे लोङोब्ला जन्दिस बेमाराव मुलाम्फा मोनो। लोगोसे बेयो खानाय गनायखौबो बाङाइ खालामो।

Share with your friends!

Related Posts

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

कसुगाव थान्दा बाजारनि हाबा जानाय आइजो सुदेम ब्रह्मआ गोमानानै दङ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here