• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गुसु बोथोराव देहायाव मान्नायनि जेंना नुजाथियोब्ला बेनिफ्राय रैखा मोन्नायनि राहाखौ मिथिनानै ला

November 21, 2020

गुसु बोथोराव देहायाव मान्नायनि जेंना नुजाथियोब्ला बेनिफ्राय रैखा मोन्नायनि राहाखौ मिथिनानै ला

गोदान दिल्ली, 21 नभेम्बर : गुसु बोथोराव जेसेबां गोजोनग्लाय जायो एसेबांनो जेंनाफोराबो लोगोसेयैनो फैयो। बे बोथोराव गगा मोन्नाय, गुजुनाय आरो लोमजानायनि अनगायैबो बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया बिगुरनि जेंना। बे बोथोराव बिगुरआव बयनिख्रुइ बांसिनै मान्नायनि जेंना सोमजियो, जायनि जाहोनाव बिगुराव खुरै खुरै रेसेज जालाङो। गुसु बोथोराव बिगुरआ रेशेज जानायनि बयनिख्रुइ देरसिन जाहोना जोंनि जानाय-लोंनाय। बे बोथोराव जों दैखौ बाङाइयै लाङो, गोरान जाग्रा आदारखौ बांसिनै जायो आरो गोलोमदै गयैनि जाहोनाव बिगुरआ रानस्राव जायो। बाङाइ बिदुङाबो बिगुरखौ गोरान खालामो आरो बेनि जाहोनावनो बिगुराव मान्नाय सोमजियो। गुसु बोथोराव मान्नायनिफ्राय रैखा मोन्नो बांसिननिफ्राय बांसिन दै लों आरो गाहायाव होनाय माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ गावबा गावनि डाइटआव लाफानो हागोन(1) गुसु बोथोराव एक्सिमा आरो बिगुरनि गासै जेंनाफोरखौ खुसेरनि बिदैआ जानगार खालामो। बेनिखायनो सप्ताहयाव 3-4 गिलास खुसेरनि जुस लोंनो हागोन। (2) गुसु बोथोराव मुलाआ देहाखौ थाजिम खालामो। बे बोथोराव नोंथाङा गावनि जाग्रा आदारजों देहानि थाखाय गोनां जानाय मुवाखौ आजावनानै लाफा। मानोना मुलायाव गोबां बिबांनि फलिक एसिड, भिटामिन सि आरो एन्थकाइनिन मोन्नाय जायो। बे बोथोराव मुला जानायजों बिगुरनि गासै जेंनाफोरा जानगारो। (3) आपेलआ बिगुरनि रानस्रावनायखौ जानगार खालामनानै मान्नायखौ बाङाइ खालामो। आपेलाव फ्लेभनाडस थायो, जाय फ्रि रेडिकल्सखौ फोजोबनानै बिगुरनि बेरामआ बारायनायखौ होबथायो। अपेलाव माइस्चराइजिं गुण थायो, जाय सानआव बिगुरनि फाहामथाय होयो। बिगुरनि सोमोन्दै जेंनाफोरजों लोगोसे गुबुन बेरामफोरनिफ्राय रेहाय मोन्नो थाखाय सानफ्रोमबो उदै खालियाव आपेलखौ जानांगौ। जुदि नोंथाङ सानफ्रोमबो बेबायदि जाग्रा आदारखौ जायोब्ला बिगुरजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोरनिफ्राय रैखा मोन्नो हागौ।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here