• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गुबुंले बारहावा आरो हिंसायारि जाथायजों थांनाय बोसोराव बांसिन सुबुंफोर थैदों

October 17, 2020

गुबुंले बारहावा आरो हिंसायारि जाथायजों थांनाय बोसोराव बांसिन सुबुंफोर थैदों

गोदान दिल्ली, 17 अक्टबरः भारतआव बोसोरफ्रोमबो बायदिसिना रोखोमनि हिंसायारि जाथाय, दाङाबाजि जाथाय सोमजिनायजों गोबां सुबुंफोरनि जिउ ख’हा जायो। बेनि अनगायैबो हादतनि माखासे नोगोरमाफोराव आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनआव नोगोरनि सुबुंफोरा हमदांनो हायै बेरामजों नाख्रेबजानानै जिउ खहा जानायाबो रायखांजाथाव। एक्सपार्टफोरनि नायबिजिरनानै मोन्नाय मोनसे रिपर्ट बादिब्ला, भारतआव थांनाय बोसोराव गुबुंले बारहावा, गोजौ थै नारसिन्थाय, थांखु सोबनाय आरो ब्लाड सुगारजों बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों।

Air Pollution

सासे गेदेमा नायबिजिरगिरिआ शुक्रबारखालि खेंफोरथि होनाय बादिब्ला, नायबिजिरनायनि रिपर्ट ग्लबेल बार्डेन अफ डिजिसआव मख'नाय बादिब्ला, मुलुगनि दर 200 नि बांसिन हादरफोर आरो ओन्सोलफोराव सुबुंफोर थैनायनि 288 जाहोनफोर आरो 369 बेरामफोर दङ। रिपर्टनि बादिब्ला, थांनाय बोसोराव भारतआव गाज्रि बारहावाजों 16.7 लाख, थांखु सोबनायजों 12.3 लाख, गोजौ थै नारसिन्थाय बेरामजों 14.7 लाख आरो हाइब्लाड सुगारजों 11.2 लाख सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बबेखानि थांनाय 30 बोसोरनि गेजेराव भारतआव गोसोनि बेराम, सुगार आरो स्ट्रक बायदि बेरामजों बांसिनै सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here