• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गुफुं देहाखौ सामलायनायनिफ्राय इम्युनिटि बांहोनायसिमनि गुन दं सामब्राम गुफुरआव

September 26, 2020

गुफुं देहाखौ सामलायनायनिफ्राय इम्युनिटि बांहोनायसिमनि गुन दं सामब्राम गुफुरआव

        सामब्राम गुफुरखौ सरासनस्रायै ओंख्रिनि स्वादखौ बांहोनो बाहायो। नाथाय बेनि मुलाम्फाखौ गोबाङानो मिथिया। बेयाव गोबां बिबांनि एन्टि बायटिक गुदि मुवा थायो, जाय देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां । मख'जाथावदि, सामब्राम गुफुरआ इम्युनिटिखौ बांहोयो। ओंख्रियाव होनायनि अनगायै सामब्राम गुफुर होनाय चाहाबो लोंनो हायो। बे चाहाया हार्ट आरो केन्सार बायदि जेंनाफोरखौ जानगार खालामो।

Garlic for Health

       सरासन्नायै लोंग्रा चाहायाव हाइजें, तेजपात बिलाइ आरो मसला बेगर होनायजों लोगोसे गरनैसो सामब्राम गुफुर आरो चामुससे लेबु बिदै होनानै लोङोब्ला देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां। गुफुं देहाजों जेंनायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनि थाखाय बिब्दि चाहा लोंनायनि हुदा खालामोब्ला मुलाम्फा गोनां। बे चाहाखौ लोंनाय हुदा खालामोब्ला देहा सोलेरनिफ्राय टक्सिन्सआ बाइजोआव ओंखारनो आरो उफ्रा मेजेम जमा जाया जायजों देहानि लेरथाया बाङाइ जायो। एन्टिबायटिक गुनजों चाहाया गगा-गुजुनाय बायदि जेंनाफोरनिफ्रायबो रैखाथि होयो।

    ब्लाड सार्कुलार एबा थै रानसारदिंनाय हाबाफारिखौ गाहाम खालामनायजों लोगोसे कलेस्ट्रलनि लेबेलखौ कन्ट्रल खालामो। मख'जाथावदि सामब्राम गुफुरआ देहायाव फ्रि रेडिकल बांनायखौबो होबथायो। बेनि जाहोनायाव केन्सार जानो हाथावनाया गोबां बाडाइ जायो।

Share with your friends!

Related Posts

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here