• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गागु समाज सिबियारि एबा सोलोंथाय फोथारनि सासे गोख्रों मावथि इभलिनटिस साजेमनो 2020 माइथायनि सति राधिका बान्था गथायबाय

September 3, 2020

गागु समाज सिबियारि एबा सोलोंथाय फोथारनि सासे गोख्रों मावथि इभलिनटिस साजेमनो 2020 माइथायनि सति राधिका बान्था गथायबाय

दिसपुर, 3 सेप्तेम्बरः राइज्योनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ गुवाहाटीनि रबिन्द्र भवनआव खुंजानाय मोनसे जुनिया हाबाफारिनि गेजेरजों डिमा हासाव जिल्लानि गागु समाज सिबियारि एबा सोलोंथाय फोथारनि सासे गोख्रों मावथि इभलिनटिस साजेमनो 2020 माइथायनि सति राधिका बान्थाखौ थांनाय 2 सेप्टेम्बरखालि गथायो।

Sati Radhika Award

मख'नाय बादिब्ला, बान्थायाव दङ नोगोद 2 लाख रांनि चेक, गांसे बाख्नाय बिलाइ आरो गांसे सादोर। आसाम सरकारनि हारिमु माव' बिथोनगिरिनि बिफाव लानायजों खुंफुंजानाय हाबाफारिआव गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, 21 जौथायआ आइजोफोरनि जौगाखांनायनि जारिमिन महरै लिरनानै दोनजागोन। मानोना दिनै समाजआव हौवाफोरजों लोगोसे आइजोफोराबो समान समान आगान सुरफादों। बान्थाखौ नाजावनानै गावनि बिबुंथियाव इभलिनटिस साजेमआ गावनि जिउखांनायनि दावहा, हाबायाव नांथाबनाय आरो रोंगथिनि बागै गुसुं बिबुंथि लाखियो। बिथाङ बुङोदि, जों खालि माबा मोनसे मोजां हाबा मावनो थाखाय फिसानिफ्रायनो जागायजेनबानो जायो। समआ बेखौ सानसे नङा सानसे गावनि महर होगोन।

खोथा-बाथ्राजोंल' नङ अदेबानि जों बयबो माखासे मोजां हाबा मावनानैसो समाजआव मोजां सोलायनाय लाबोनो नाजानायाव सिगांनाया गोनांथार होन्नानैबो बिथाङा बुङो। हाबाफारियाव बिफानारि मन्थ्रि नब कुमार दले, गुवाहाटी नोगोरमा जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि सिद्धार्थ भत्ताचार्य, मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्य, पिजुस हाजरिका, सन्जय किसान आरो गुबुन गुबुन एम एल ए फोरा दंफायोमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here