Bodosa Newspaper

July 15, 2024

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

26 अक्टबर: गसाइगावनि स्रीरामपुरआव गंसे कन्टेनार ट्राकआव दिनै आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गासै 130 कार्टुन बिलाटि जौखौ हमनो हायो। बेजों लोब्बा थानाय ट्राक सालायगिरि बिहारनि थागिबि अमल गिरिखौ पुलिसआ खायो।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों image 2

मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला, सिमलतापु पुलिस आउट पस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेन्नायाव NL 02 L 1297 नम्बरनि कन्टेनार ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गोबां बिबांनि MC Dowells आरो IMPERIAL BLUE मुंनि बिलाटि जौखौ बोखांनो हायो।

Share with your friends!

Leave a Comment