• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

October 26, 2022

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

26 अक्टबर: गसाइगावनि स्रीरामपुरआव गंसे कन्टेनार ट्राकआव दिनै आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गासै 130 कार्टुन बिलाटि जौखौ हमनो हायो। बेजों लोब्बा थानाय ट्राक सालायगिरि बिहारनि थागिबि अमल गिरिखौ पुलिसआ खायो।

मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला, सिमलतापु पुलिस आउट पस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेन्नायाव NL 02 L 1297 नम्बरनि कन्टेनार ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गोबां बिबांनि MC Dowells आरो IMPERIAL BLUE मुंनि बिलाटि जौखौ बोखांनो हायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here