• Home
  • /
  • BTAD
  • /
  • गसाइगावनि श्रिरामपुरआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ हमदों

August 3, 2021

गसाइगावनि श्रिरामपुरआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ हमदों

गसाइगाव महकुमानि आसाम-सोनाब बंग सिमानि श्रिरामपुरआव 31 नम्बरनि माहारियारि राजा लामायाव दिनै सोरांसि बुब्लियाव सिमलतापु पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे पि बि 08 डि एस 6178 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ हमनो हायो। लोगोसे सानै सुबुंखौबो हमनो हायो। हमनो हानाय सानै सुबुंफोरखौ सोनाब बंगनि हुग्लि जिल्लानि तपास अधिकारि आरो प्रितम सिंह होन्नानै सिनायथिदों।

 बोखांनो हानाय गासै 61 पेकेट गान्जानि लिरथाया 622 किलग्रामसो जागोन आरो बेनि बेसेना 50 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here