• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • खैराबारियाव इउपिपिएलनि बिसायख’थि फोसावदिं मेल

September 14, 2020

खैराबारियाव इउपिपिएलनि बिसायख’थि फोसावदिं मेल

भेरगाव, 14 सेप्तेम्बर: खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायखथिखौ नोजोर होनानै दासान्दि बिटिसिनि दर 4 जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया गिख्रंथाव करना भाइरासनि थासारिनि गेजेरावबो मुखुबै सोलिबाय थादों। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिजाथि आरो दैदेनगिरिफोरा खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानायनि मिजिं लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुबै नांथाबदों।

बिब्दिनो रबिबारखालिबो उदालगुरि जिल्लानि 31 नं खैराबारि बियाबनि सिङाव थानाय कुहियारकुसि प्राइमारिनि बान्जायनायाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेर फोसावदिंनाय मेल खुंनाय जालाङो। कुहियारकुसि प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि जितुराज बसुमतारिनि सामलायनाय बे मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिआ। बिथांनि अनगायैबो इउपिपिएल मिरु बिसायख'थि फोसावदिं आफादनि आफादगिरि नाथुराम बर'जों लोगोसे 31 खैराबारि बियाबनि बिजाथि बाबुल बसुमतारियाबो बाहागो लायो। इउपिपिएलनि बिजाथि बाबुल बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाडाव बुङोदि, मेलाव लोब-लोब राइजो-राजाफोरनि बाहागो लाफैनायानो आंनि देरहानायनि मोनसे इसारा। 

Babul Basumatary UPPL

थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बे खेबाव गिखांनाय मोन्दों। मानोना इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला गावसोर जोबथेसालिनि आलासि जानांनो हागौ होन्नानै जानला-मोनला बाथ्रा बुंनानै राइजो-राजाफोरनि गेजेराव गोनो-गोथो थासारि सोमजिहोनो नाजादों होन्नानै अजद होयो। लोगोसे खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ मोन 30 नि बांसिन मासि देरहानानै सरकार दागोना रोखा जाबाय होन्नानै बाबुल बसुमतारिया फोरमायबावो। बेराफारसे मेलाव बाहागो लाहैनाय फैला जे बरगयारियाबो बरग'लांनाय बिटिसि सरकारनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै थांनाय 17 बोसोर समनि गेजेराव बिपिएफ दैदेन्नाय बिटिसि सरकारा जेबो नेमखान्थिजों सोलियालासे जाख्ल'नायाव गफबबोदों होन्नानै बुंनायजों लोगोसे फैगासिनो थानाय बिसायख'थियाव 31 नं खैराबारि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि बाबुल बसुमतारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय राइजो-राजाफोरखौ ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनो खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here