• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • कसुगाव थान्दा बाजारनि हाबा जानाय आइजो सुदेम ब्रह्मआ गोमानानै दङ

January 7, 2021

कसुगाव थान्दा बाजारनि हाबा जानाय आइजो सुदेम ब्रह्मआ गोमानानै दङ

कक्राझार, 7 जानवारीः कक्राझार जिल्लानि कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय थान्दा बाजार गामिनि थागिबि जितेन ब्रह्मनि आंगो बिसि सुदेम ब्रह्मआ सोलिफु जानुवारी दाननि थांनाय 2 अक्टनिफ्रायनो गोमानानै दङ। दासान्दि जितेन ब्रह्मनि नख'रआ गोमानाय सुदेम ब्रह्मखौ नागिरनानै जेरावबो खौरां लानायनि उनावबो जेबो गुमुर मोनैजों हालाय-हाफाय थासारिजों मोगामोगि जानांदों।

Sudem Brahma Missing

नख'रनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला, 25 बोसोर बैसोनि सुदेम ब्रह्मआ 10 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला दङ। ब्रह्मनि नख'रआ सुदेम ब्रह्मखौ दासिम खौरां लानायनि गेजेरावबो जेबो गुमुर मोनैयाव सोरबाफोर सुबुङा नुसनोब्ला एबा नुयोब्ला दुखुथिया नख'रनो 7896067126 मबाइल नम्बरआव खोन्थाहरनो एबा मिबथिहोहरनो गुरैयै खावलायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here