• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • कभिड-19 आनजाद नायालाबासिनो मेरापानियाव सानै आइजोनि मुङाव फैदों कभिड टेस्टनि रिजाल्ट

September 8, 2020

कभिड-19 आनजाद नायालाबासिनो मेरापानियाव सानै आइजोनि मुङाव फैदों कभिड टेस्टनि रिजाल्ट

डिजिटेल डेस्कः नोंथाङा कभिड-19 आनजाद खालामबाय नामा? कभिड-19 आनजाद खालामनाय गोबां सुबुङा साननि उनाव सान नेनानै दं कभिड-19नि रिजाल्टखौ। जरखायै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा कभिड आनजाद नायग्रा मिरुफोराव कभिड आनजादनि थाखाय गोलाव लारि जानो गोनां जादों ।
Corona result comes without test in Golaghat
कभिड-19 आनजाद खालामखांनानै रिजाल्टनि थाखाय गोबाव सम नेनानै थानायनि अजद होनाया गोदान बाथ्रा नङा। कभिड-19खौ लानानै दासान्दि गामिनि सरासनस्रा सुबुंफोराबो सांग्रां जाबाय। आथिखालाव कभिड 19आ आसामाव बेसेबां गिख्रंथाव महर लादों बेखौ राइजो राजाफोरा नोजोर होदों। नाथाय कभिड-19 आनजाद खालामनो थाङालासिनो सोरबा सुबुंनि मुङाव कभिड आनजादनि रिजाल्ट फैयोब्ला नोंथाङा मा होननानै बुंगोन?
कभिड-19खौ लानानै आथिखालाव बेफोरबादियैनो सोलिगासिनो बेले-बेजे। गलाघाट जिल्लानि मेरापानीनि जयपुखुरि गामिनि सानै आइजो फुलमुति बसुमतारी आरो सुनीला बर’मोनहा सोमोनांदों बिसोरनि कभिड-19 आनजादनि रिजाल्ट फैनायाव। बै सानै आइजोआ कभिडनि आनजादखौनो खालामाखैमोन, नाथाय माबोरै फैखो बिसोरनि आनजादनि फिथाया?
 खौरांगिरिनो बिसोर सानै आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला, कभिडनि आनजादआ बबेयाव जायो, कभिड आनजाद नायग्रा डाक्टारआ गोसोम ना गुफुर बेखौ बिसोरो नुफेराखै। बेराफारसेथिं कभिड आनजादनि थाखाय दावराव-दावसि खालामगासिनो सानैसो सुबुङा, गुबुनफारसेथिं कभिड आनजाद नायालासिनो मेरापानीनि बै सानै आइजोनि मुङाव फैदों कभिडनि रिजाल्ट।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here