• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • ए पि एस सि आन्जादनि फिथायखौ फोसावबाय, सा 7 बर’ फरायसायाबो बे आनजादाव जाफुंसारै उथ्रिसारनो हादों

December 25, 2020

ए पि एस सि आन्जादनि फिथायखौ फोसावबाय, सा 7 बर’ फरायसायाबो बे आनजादाव जाफुंसारै उथ्रिसारनो हादों

गुवाहाटी, 25 डिसेम्बरः  आसाम पाब्लिक सारभिस कमिसन (ए पि एस चि) 2018 आनजादनि फिथायखौ 24 डिसेम्बरखालि फोसावना होबाय। बे आनजादआव गासै 135 सा बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हादों । बे आनजादआव उथ्रिसारनाय सा 135 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 7  बर’ फरायसाफोरा एस टि (पि) खथानि गेजेरजों उथ्रिसारनो हादों। एस टि (पि) खथायाव गासै 14  मासिनि गेजेराव मोन 7 मासिआव बर’ फरायसाफोरा उथ्रिसारनानै जाफुंसारनो हादों। बे आन्जादआव उथ्रिसारनो हानाय सा 7 बर’ फरायसाफोरनि मुङा फारियै- निजोरा बर’, निसन बर’, देभिडसन दैमारि आरो सिमन्त बसुमतारीमोना (ए सि एस) आसाम सिभिल सार्भिसआव सायख’जादों आरो लेण्ड एण्ड रिभिनिउ सार्भिसआव रिया मेच, स्राभानि बर’ आरो चरण नार्जारिमोना साइखजायो।

        सा 135आ ए सि एस, सा 55आ ए एल आर एस, सा 8 आ ए पि एस महरै उथ्रिसारनायजों लोगोसे फोनांजाब गोबां बिफानाव गोबां बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हायो।

          मख’नो गोनांदि, गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ थांनाय मंगलबारखलि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन (ए पि एस सि)नि जोबथा आनजाद सि सि इनि फिथायखौ फोसावनो बिथोन होदोंमोन। बबेखानि गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन मोननायनि सानसेनि उनावनो आनजादनि फिथायखौ फोसावो। मख’बावनो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयावनो गासै 261 थिखानाय ए सि एस, ए पि एस आरो गुबुन जुथाय सिबिथाय मासिनि थाखाय बे आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here