Bodosa Newspaper

July 15, 2024

एम एल ए रबिराम नार्जारिआ काति गासानि हामलायनाय हरदों

Rabiram, MLA

कक्राझार, 18अक्टबरः 29 नं सोनाब कक्राझार बिधान सभा बियाबनि एम एल ए आरो बि पि एफ दोलोनि गुबुन सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै मिबथिजानाय रबिराम नार्जारिआ शनिबारखालि आसामनि माहारियारि फोर्बो काति गासानि मैयानिफ्राय जागायजेन्नाय साननि गेजेराव बिटिसि हालामनि आबादारि आरो राइजो-राजाफोरनिसिम गोजोन हामब्लायथिनाय जासिहरो। एमएलए नार्जारिआ बड’सा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला, जोंनि आबादारिफोरा गोबां खस्थ’ आरो नाजानायनि गेजेरजों मावनाय आबादनि फिथाइखौ जाहाथे मिजिंथिनाय बादि मोन्नो हायो, बेनि थाखाय आबादखौ रैखा खालामनो बिमा लोक्षिखौ हास्थायनानै काति गासाखौ सावनानै फालिनायनि गेजेरजों सासेबो आबादारिफोरा खहा जानाङा आरो खस्थ’ मोन्नाङा बेनि थाखाय काति गासानि गेजेरजों ओन्सोलनि आबादारिफोरखौ बिमा लोक्षिआ बोर होयो आरो ओन्सोलाव गोजोन खौसेथिया फैयो बेनि थाखाय आर’ज खालामनानै गोसो गोर्बोजों आबादारिफोरनिसिम गाहाम हामब्लायथिनायखौ खौरांगिरिनि सिगाडाव फोरमायथिदों।

Share with your friends!

Leave a Comment