• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • आसाम-मिजराम सिमना जेंनानि सावरायनाया फेलें जाबावबाय

November 12, 2020

आसाम-मिजराम सिमना जेंनानि सावरायनाया फेलें जाबावबाय

गुवाहाटी, 12 नभेम्बरः बावैसो सानफोर सिगांनिफ्रायनो आसाम-मिजराम सिमना ओन्सोलाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायवि थासारिआ फिन जाफिनबावनायनि महर लानायखौ नुनो मोन्दों। आसाम-मिजरामनि गेजेराव समबारखालिनिफ्राय गारि-मथर थांलाय-फैलाया जागायफिन्नायनि माखासे घन्टाफोर समनि उनावनो 11 नभेम्बरखालि आसामनि लाइलापुर ओन्सोलाव जायगायारि सुबुंफोरा माहारियारि राजा लामाखौ फिन बन्द खालामफिन्दों। अदेबानि आसामनि कासार जिल्ला खुंथाय आरो मिजरामनि कलासिब जिल्ला खुंथायनि गेजेराव थामख'नायारि सावरायनाया जावले-जावले फेलें जाबाय थानायनि जाहोनआव जायगानि सुबुंफोरनि गोसोआव फिन खुद्रिखांनाय सोमजिफिन्दों। मख'नाय जायोदि, बुधबारखालि मोननै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो एसपिफोरा लाइलापुरआव जायगानि थागिबि सुबुंफोरजों सावरायनानै जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादोंमोन।

Assam-Mizoram boder dispute

मोननैबो जिल्ला खुंथाया लामा होबथानाय एबा बन्द खालामनायखौ बोखारनो थाखायबो जायगानि सुबुंफोरखौ खावलायदोंमोन। नाथाय आसामनि लाइलापुर ओन्सोलनि थागिबि सुबुंफोरा जिल्ला खुंथायनि बे बिथोनखौ नेवसिनानै बुंदोंदि, मिजरामनि सुबुंफोरा आसामनि हाखौ हगारब्लासो लामा होबथानायखौ बोखारनानै लाफिनगोन । लाइलापुर ओन्सोलनि सासे सुबुङा बुंदोंदि, थांनाय 15 सानफोरनिफ्रायनो जोंनि गामिनिफ्राय इन्डियान रिजार्भ बेटेलियन फर्सखौ बोखारनानै लांफिन्नो थाखाय मिजराम सरकारखौ खावलायबोबाय थादों। नाथाय गले-गले खावलायसेयावबो मिजराम सरकारआ गोनांथि होयाखै। मिरु सरकारआ जोंनि ओन्सोलाव बिएसएफ सान्थ्रिफोरखौ बांसिन दैथायहरबावदों आरो मिजराम सान्थ्रिफोराबो जोंनि जायगायाव दंगासिनो। बेनिखायनो जेब्लासिम मिजरामनि सान्थ्रिफोरा जायगा नागारनानै थांफिना अब्लासिम सोमावसारलांबाय थागोन आरो लामा बन्द खालामगोन होन्नानै फोरमायो। मख'नाय जायोदि, आसाम-मिजराम सिमना जेंना आयदाखौ लानानै लाइलापुर ओन्सोलनि सुबुंफोरा 306 नं माहारियारि राजा लामाखौ बन्द खालामनायाव आसाम-मिजराम दरनै राइज्योनि गेजेराव थांनाय 12 सानफोरनिफ्रायनो गारि-मथरनि हान्था-मेलाया आबुङै बन्द जानानै थाबोदों।

Share with your friends!

Related Posts

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here