• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • आसाम ट्रेन्सपर्ट गौथुमआ 5 अक्टबरनिफ्राय सिमा गैयै साखा बन्द फोसावदों

October 4, 2020

आसाम ट्रेन्सपर्ट गौथुमआ 5 अक्टबरनिफ्राय सिमा गैयै साखा बन्द फोसावदों

गुवाहाटी, 4 अक्टबर: गिख्रंथाव कभिड-19 नि मुलुगनां साग्लोबनायनि जाहोनआव गुबुन हादरफोरजों लोगोसे भारतनि गेजेराव थानाय गुबुन गुबुन दारिमिन, कम्पानी आरो फालांगि बिथिङाव रांखान्थि लोरबां जानायबादिनो हान्था-मेला सिबिथाय होग्रा थामहिनबा, दावबायारिफोर रोगाग्रा गारि बिगोमाफोराबो रांखान्थि लोरबां जानायजों मोगा-मोगि जानांदों। जायनि थाखाय बासनि भाराखौ बांहोनायनि दाबिजों अल आसाम मथर ट्रेन्सपर्ट एस'सिएसनआ राइज्योनाङै फैगौ समबारनिफ्राय सिमा गैयै साखा बन्द फोसावदों। ट्रेन्सपर्ट एससिएसनआ फोरमायनाय बादिब्ला, कभिड-19 नि जाहोनआव रांखांन्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानायनि थाखायनो बासनि भाराखौ बांहोनो थाखाय राहा लानो गोनां जादों आरो बे दाबिखौ लानानैनो सोमावसारनायनि हाबाफारि लानो गोनां जादों।

Travelling Fare

गौथुमआ अजद होबावनाय बादिब्ला, सरकारआ गोबां रोखोमनि मुवा-बेसादफोर आरो पेट्रल-डिजेलफोरनि बेसेनफोरखौ बांहोबाय नाथाय बासनि भारा बांहोनायाव मेगन खाना जानानै थादों। सरकारआ पेट्रल-डिजेलनि बेसेनखौ सानफ्रोमबो बांहोबाय थादों आरो सोलिफु समाव दावबायारि बासफोराव 50 जौखोन्दोल' दावबायारिफोर दैखांनायनि बिथोन होदों। नाथाय 50 जौखोन्दो दावबायारिफोरखौल' दैखाङोब्ला बास बिगोमाफोरनि थाखाय जेबो मुलाम्फा फैया। बेनिखायनो जुदि भारानि बेसेनखौ बांहोयाब्ला सरकारआ जौसे जौखोन्दो दावबायारिफोरखौ गारिआव दैखांनायनि गनायथि होनांगौ । जुदि बे दाबिखौ गनायाब्ला फैबाय थानाय समफोराव ट्रेन्सपर्ट गौथुमआ सिमना गैयै सोमावसारलांबाय थागोन आरो हान्था-मेला सिबिथाय होनायनिफ्राय जानगाराव थागोन होन्नानै हुमखि होयो।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here