• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • आसामनि हाग्रा बिफाननि सा 3 मावसुमाफोरखौ मुंख्लं होन्नानै मिरु सरकारआ गनायथि होबाय

September 13, 2020

आसामनि हाग्रा बिफाननि सा 3 मावसुमाफोरखौ मुंख्लं होन्नानै मिरु सरकारआ गनायथि होबाय

गोदान दिल्ली, 13 सेप्तेम्बरः मिरु सरकारा शुक्रबारखालि आसामनि हाग्रा बिफाननि सा 3 मावसुमाफोरखौ हाग्रा सम्पदखौ रैखाथि होनायाव मुंख्लं जानाय 2019-20 नि मुख्लं होन्नानै गनायथि होबाय। बे सा 3 मिरु सरकारनिफ्राय गनायथि जानाय आसाम सरकारनि मावसुमाफोरा जाबाय फारियै निजामउद्दिन आहमेद, प्रियम मेच आरो बिकुदार बरा ।

अदेबानि बिसोरजों लोगोसे गुबुन सा 22 मावसुमाफोरखौबो मिरु सरकारनि हाग्रा आरो आबहावा रैखाथि बिफाना बे गनायथिखौ होदों। 15 थि हादतनां हाग्रा मुंख्लं सान फालिनाय फोर्बोयाव मिरु सरकारनि बिफानारि मन्थ्रि प्रकाश जाभड़ेकारआ मुंख्लं जानाय साफ्रोमबो मुंख्लंफोरखौ गोसोखाङो आरो मान बाउवो। बिथाङा हाग्रानि सुरां सिकारि एबा आइन बेरेखा दंफां सिखावफोरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जानाय बिफानारि साफ्रोमखौबो गोसोखाङो।

Rastriya Ban Saheed Divas

 बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दंफां सिखाव आरो सुरां सिखारिफोरखौ गोख्रों आखायजों सामलायनो हाग्रा बिफाननि आइनखौ सोदांनांगौनि गोनांथि थानाय बाथ्राखौ बिथाङा रायखाङो । हादतनाडैनो थाखाय बैफोर बायदि सुरां सिखारि आरो दंफां सिखावफोरखौ गोख्रों सांग्रांथि होनानै मिरुनि मन्थ्रिआ बुंबावदोंदि, हादतनाङैनो थासारिखौ रिभिउ खालामनाय जागोन आरो जायफोर आइन बेरेखा हाबा-हुखायाव लोब्बा दङ बिसोरखौ फोरमान मोनोब्लाबो गोख्रों आखायजों साजा होनाय जागोन।

बेबायदिनो आइन बेरेखा बाला आरो अन्थायनि कुवेरीफोरखौ दबथायनो मिरु सरकारा गोदान राहा लाबोदोंब्लाबो गोबांथार राइज्योफोरानो आइनखौ मानिनानै सोलियाखै होन्ना दुखु फोरमायो। बेखायनो मिरुनि मन्थ्रिआ दरफ्रोमबो राइज्यो सरकारफोरखौनो आइन बेरेखा कुवेरिजों लोब्बा थानाय माफियाफोरखौ गोख्रों आखायजों दबथायनो थाखाय राहा लानो खावलायो। आइननि गेजेरजों आरो जोरथाय जानाय बायदि कुवेरिफोरखौ सामलायनाया जाथारनांगोन होन्नानै फोरमायना बेनि गेजेरजोंसो हादतनि मिथिंगायारि सम्पदआबो रैखाथि मोनगोन होन्ना मन्ध्रि प्रकाश जाब्रेकारआ 15 थि हादतनां हाग्रा मुंख्लं सान फालिनाय फोर्बोयाव फोरमायथियो।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here