• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • आसामआ हादरनि गेजेरावनो मेगन गुनुनि 5 थि सारियाव जायगा लानो हानाय दरसे राइज्यो

September 9, 2020

आसामआ हादरनि गेजेरावनो मेगन गुनुनि 5 थि सारियाव जायगा लानो हानाय दरसे राइज्यो

गुवाहाटी, 9 सेप्तेम्बरः आसामनि राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ आसामनि साफ्रोमबो राइजो-राजाफोरनिसिम गावनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरदों। मख'जाथावदि, बिथांनि राइज्यो बेंगिरि महरै बिबान रुजुनबाय थानायनि गेजेरावनो हादरनि गेजेरावनो 85.9 जौखोन्दो मेगन गुनु जौखोन्दो लानानै आसामआ 5 थि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हादों । मख'नो गोनांदि, थांनाय 2011 माइथायनि सुबुं सानखो बादियै आसामनि मेगन गुनु सुबुंनि जौखोन्दो हारआ 72.2 जौखोन्दोमोन आरो हादरनाडै बेनि फारिलाइया 28 थि फारिलाइयाव दङमोन।

 नाथाय गोजोन्थाव बाथ्रादि, गोदानै मोन्नाय सुबुं खर' सान्नाय बादियै गासै 85.9 जौखोन्दोजों 28 मासिनिफ्राय थोंजों 5 थि मासिआव दावखोनो हायो। बे बाथ्राखौ नेसनेल स्टेटिस्टिकेल अफिस एबा हादरनां सानसरथुम मावख'आ फोसावनानै होयो। बे बाथ्राया आसामनि राइजो-राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोन्थाव बाथ्रा होन्नानै मख'ना राइज्योनि साफ्रोमबोनिसिम गावनि गोसो गोर्बोनि गाहाम हामलायथि जासिहरदों।

Proff. Jagadish Mukhi Governor of Assam


Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here