• Home
  • /
  • Business
  • /
  • दिन्दांनानै थानाय बि टि सि बिसायख’थिनि अक्ट’खौ जोबथारनायाव फोसावबाय, फैगौ डिसेम्बर दाननि 7 आरो 10 अक्ट’आव मोन्नै खोलोबजों बिसायख’थिआ खुंजागोन

November 18, 2020

दिन्दांनानै थानाय बि टि सि बिसायख’थिनि अक्ट’खौ जोबथारनायाव फोसावबाय, फैगौ डिसेम्बर दाननि 7 आरो 10 अक्ट’आव मोन्नै खोलोबजों बिसायख’थिआ खुंजागोन

दिसपुर, 18 नभेम्बर: राइज्योयारि बिसायख'थि आयगआ बि टि सि बिसायख’थिनि अक्ट' आरो समफारिखौ 17 नभेम्बर मंगलबारखालि फोसावो। मोन्नै खोलोबजों खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायख’थिनि गिबि खोलोबनि बिसायख’थिखौ उदालगुरि आरो बागसा जिल्लायाव 7 डिसेम्बर समबारखालि खुंनाय जागोन । फुंबिलि 7:30 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 4:30 बाजिसिम बिसायख'थिनि भट आजावनाय जागोन। गिबि खोलोबनि बिसायख'थि खुंनायाव माबाफोर जाहोनाव फिन भट खुंनो गोनां जायोब्ला अखानायै 8 डिसेम्बरनि फुबिलि 7:30 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 4:30 बाजिसिम भट आजावफिन्नाय जागोन।

Voting System

नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया 10 डिसेम्बर बृहस्पतिबारखालि फुंबिलि 7:30 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 4:30 बाजिसिम चिरां आरो कक्राझार जिल्लानि बियाबफोराव खुंनाय जागोन। बिसायख'थि खुंनाय समाव माबाफोर जाहोननि थाखाय भट खुंफिननांगौ जायोब्ला अखानायै 11 डिसेम्बर फुंबिलि 7:30 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 8:30 बाजिसिम भट आजावनाय जागोन। बिसायख'थिनि भट सान्नायखौ 12 डिसेम्बर शनिबार फुबिलि 8:00 बाजिनिफ्राय सान्नाय जागोन आरो बे सानखालिनो फिथाइखौबो फोसावनाय जागोन।

 मख'नो गोनांदि, आसाम राइज्योयारि बिसायख'थि आयगआ कभिड-19 महामारिनि थाखाय बि टि सिनि मोन 40 मासिनि बिसायख’थिखौ दोन्थ'दोंमोन।
Share with your friends!

Related Posts

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here