• Home
  • /
  • Business
  • /
  • खेबथाम गिबि मन्थ्रि बिबान सामलायनाय तरुन गगैआ गैलिया

November 24, 2020

खेबथाम गिबि मन्थ्रि बिबान सामलायनाय तरुन गगैआ गैलिया

गुवाहाटी, 24 नभेम्बर: 15 बोसोर नाङै 3 थि खेब आसामनि गिबि मन्थ्रि मासिखौ सामलायनाय तरुन गगैआ दिनै जोबथा हां बोबाय। दिनै मोनाबिलिनि 5.34 रिंगायाव बारग' गिबि मन्थ्रि तरुन गगैआ गुवाहाटी मेडिकल कलेज देहाफाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। थैनाय समसिम गगैनि बैसोआ 86 बोसोर जाबायमोन। बारग' गिबि मन्थ्रिनि 23 नभेम्बरनि मोनाबिलिनि समाव जोबथा हां बोनाय एबा रुंसारि जानाय खौरांआ ओंखारनाय लोगो-लोगो राइज्योनि राजखान्थि फोथाराव मोनसे दुखुनि सायखंआ साग्लोबो। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालजों लोगोसे राइज्योनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो राइज्योनि सुबुंफोरा बारग' गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोन्नाय फोरमायदों। राइज्योनि बैसमनि शिबसागड़ जिल्लानि जरहातनि राजान साहा बागानाव बारग' गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि देहा हालोदआ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बैसोनि बाबेन्नायजों बेराम नारेबनायाव बिखौ सम-सम देहाफाहामसालियाव थिसन्नानै फाहामथाय होनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय थांनाय 21 नभेम्बरखालि मोनाबिलि समाव हरखाब देहा हालोदआ गाज्रिसिन जायो आरो जिएमसिएइचनि मेकानिकेल भेन्टिलेसनआव लाखिनाय जादोंमोन आरो गगैनि देहा हालोदनि सायाव जर'खा फाहामगिरि हान्जाया फाहामथाय होनानै गोबां नाजाथाबनायनि गेजेराव राइज्यो सरकारनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल, देहा बिफाननि मन्थ्रि  ड० हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मैया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंजों लोगोसे मिरु राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा तरुन गगैनि देहा हालोदनि सायाव खौरां लानायनि उनावनो मैया मोनाबिलि समाव जोबथा हां बोयो। बेनि सिगां थांनाय 26 आगस्टखालि कभिडजों सन्देरजानायाव बारग' गिबि मन्थ्रि तरुन गगैखौ जिएमसिएइचआव प्लाजमा होदोंमोन। बेनि उनावनो कभिडनिफ्राय उदां जानानै देहा हालोदआ एसे मोजाङाव फैनानै गगैखौ नसिम थांनो होदोंमोन।

Tarun Gogoi

मख'नो गोनांदि, 1934 माइथायनि 11 अक्टबराव जोनोम मोन्नाय तरुन गगैआ गावनि सोलोंथाय केरियारखौ 26 नं रङाजान गुदि फरायसालियाव जागायजेनो आरो 1949 माइथायाव जरहात सरकारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ उन्थ्रिसारनानै गोजौ सोलोंथायखौ जगनाथ बरुवा फरायसालिमायाव लायो आरो बे सोलोंथाय फसंथाननिफ्रायनो डिग्रीखौबो लाखांनायनि उनाव गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय आइननि डिग्रीखौबो लानो हायो। 1972 माइथायाव रुंसारि तरुन गगैआ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डिग्रीखौ लानायनि उनाव दली गगैखौ जुलि खालामो आरो तरुन गगैआ सानै गथ'सानि बिफा जायो। फिसाजो सन्द्रिमा गगै आरो फिसाज्ला गौरब गगैखौ मोन्नो हानायनि उनाव गावनि राजखान्थि केरियारखौ जागायजेनो आरो बेनिनो 1972 माइथायाव गिबि खेब जरहात लकसभा बियाबनिफ्राय लकसभायाव सोद्रोमा महरै बिसायख'जानायनि सिगां तरुन गगैआ जरहात नोगोर जौगाखां बिसायख'थियावबो देरहानो हादोंमोन । रायखांनो गोनांदि, 1971 माइथायजों लोगोसे 1977 आरो 1983 माइथायावबो तरुन गगैआ जरहात लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि महरै जानो हादोंमोन । बेनि उनाव 1991 माइथायाव कलियाबर लकसभा बियाबनिफ्राय तरुन गगैआ फिन एमपि जानो हायो आरो आगुनि पिभि नरसिं रावनि मिरु मन्थ्रि आफादआव आदार जगायथाय बिफाननि राइज्योयारि मन्थ्रि जानो हानायजों बेनि उनाव मिरु मन्थ्रि आफादआवनो दारिमिन बिफानखौ सामलायो। 2001 माइथायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि मासियाव जिरायनाय समसिम तरुन गगैआ कलियाबरनि लकसभा बियाबयाव एमपि महरै गोलाव बोसोरसिम एमपि जानो हानाय राजखान्थिगिरि महरै गावखौनो दिन्थिनो हादों। 2001 माइथायनि आसाम बिधान सभा बिसायखथियाव असम गन' परिषदनि दैदेन्नाय प्रफुल्ल कुमार महन्तनि सरकारखौ बोखारनो हानानै कंग्रेस दोलोआ तरुन गगैनि दैदेन्नायाव सरकार दायो। बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ गुलाय-गुजाय खुंथाय सालायनायखौ जुथायनानै आसामनि सरकारि खुंथाय राहाखौ गोख्रों खालामनो हानाय तरुन गगैआ बेनि उननि 2006 माइथायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मासिआव फिन सायख'जायो। बेनि उनाव 2011 माइथायनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियावबो कंग्रेस दोलोआ देरहानो हानानै सरकार दाफुंनो हायो आरो तरुन गगैआ आसामनि जारिमिनाव लान्थ्रियै 3 थि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि जानो हानाय गिबि मन्थ्रिनि रेकर्डखौ खालामनो हायो। फारसेथिं 2016 माइथायाव आसामनि कंग्रेस दैदेन्नाय सरकारखौ राइज्योनि सुबुंफोरा बोखारनानै एबा 15 बोसोर कंग्रेस खुंथाया जोबनानै थांनायनि उनाव तरुन गगैआ आसामआव बेरेखा दोलोनि सासे गोख्रों राजखान्थि महरै गसंनो हादोंमोन ।

मख'नो गोनांदि, तरुन गगैआ 1996 माइथायाव 2 थि खेबनि थाखाय आसामनि मार्घेरिता बिधान सभा बियाबनिफ्राय बिधान सभासिम सायख'जादोंमोन। उनाव 2001 माइथायनिफ्राय तरुन गगैआ थैनाय समसिम जरहातनि तिताबर बिधान सभा बियाबनिफ्राय आसाम बिधान सभासिम सायख'जादोंमोन। कंग्रेस दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो सासे गागि दोलोनि सिबियारि तरुन गगैआ 1975 माइथायाव गिबि खेब भारतीय कंग्रेस कमिटिनि फोनांजाब नेहाथारि मासिखौ सामलायदोंमोन । बेनि उनाव 1983 माइथायाव रुंसारि इन्दिरा गान्धीनि दैदेन्नाय कंग्रेस दोलोआव फोनांजाब नेहाथारि मासिखौ सामलायो आरो 1985 माइथायाव गाहाय नेहाथारि मासिखौबो सामलायनो खाबु मोन्दोंमोन। 1986 माइथायनिफ्राय 1990 माइथायसिम आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि महरै बिबान सामलायदोंमोन तरुन गगैआ। 1996 माइथायाव 2 थि खेबनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मासिखौ सामलायनाय तरुन गगैआ गिबि खेब आसामनि गिबि मन्थ्रि मासियाव जिरायनाय समसिम सामलायदोंमोन। बारग' गिबि मन्थ्रि तरुन गगैआ आगुनि कंग्रेस दैदेन्नाय मिरु सरकारनि समावबो माखासे कमिटिनि सोद्रोमा महरैबो बिबान सामलायबोदोंमोन। बेबायदिनो बारग' गिबि मन्थ्रि तरुन गगैआ 3 थि खेब गिबि मन्थ्रि मासिखौ सामलायनाय गासै 15 बोसोरनि गेजेराव आसामनि राइजो-राजाफोरनि थाखाय सिबिथाय होलांनाया दिनै अराय सम गोसोखांजागोन आरो बिथांनि रुंसारि जानाया राइज्योनि थाखाय मोनसे गिदिर ख'हा जागोन।

Share with your friends!

Related Posts

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here