• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • थाबैनो बिसायख’थि खुंनो थाखाय गिबि मन्थि सर्बानन्द सनवालनिसिम गोसोखां बिलाइ

September 25, 2020

थाबैनो बिसायख’थि खुंनो थाखाय गिबि मन्थि सर्बानन्द सनवालनिसिम गोसोखां बिलाइ

कक्राझार, 25 सेप्तेम्बरः बारग' एम पि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि दैदेन्नायाव बृहस्पतिबारखालि मोनसे थान्दै दोलोआ कक्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'आव जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकननि आखायजों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनिसिम जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थिखौ अक्टबर दाननि गेजेरावनो खुंनो थाखाय दाबि दैखांनानै गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। बे गोसोखां बिलाइ गथायनाय समाव बड'लेन्ड जन'जाति सुरक्षा मन्सनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिजों लोगोसे मन्सनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा लोगोसे दंफायोमोन ।

एरैहाय बिटिएडि क-अर्डिनेसन कमिटि अब आसाम ट्राइबेल संघनि नेहाथारि महेश बसुमतारिजों लोगोसे कक्राझार मार्सेन्ट एस'सियेसनआबो अक्टबर दाननि गेजेरावनो बिटिसियाव सुबुंनि खुंथाय राहाखौ दाफुनांगौनि थाखाय बिसायख'थि खुंनो दाबि देखाङो । मख'नाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन दोलो आफादनि गासै सा 10 सोद्रोमाफोरनि मोनसे थान्दै दोलोआ बारग' एमपि बैसोमुतियारिनि दैदेन्नायाव जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमना दिनबाव खालामाजासे थाबैनो बिसायख'थि खुनांगौ होन्ना दाबि देखाङो आरो जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गिबि मन्थिनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइखौ गथायनानै होयो। थान्दै दोलोआ मख'नाय बायदिब्ला बिसायखथिखौ राजखान्थि खालामाजासे जायखि-जाया थासारियावनो अक्टबर दाननि गेजेराव खुंनो थाखाय राहा लानांगौ। 

Memorandum Submitt

सुबुं खुंथाय राहाजों बिसायख'थि खुंनो दाबि दैखांनायजों लोगोसेयैनो थान्दै दोलोआ राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय समखौ फोलावनो नाङा होन्नानै फोरमायो। मख'नाय जादोंदि, राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय सामलायनायनि जाउनावनो बिटिसिनि राइजो-राजाफोरा गावसिनि मोन्नो गोनां मोन्थाय आरो खाबुखौ मोन्नायनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादों।

गोसोखां बिलाइखौ गथायखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगियाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया भारत संबिजितनि आवथायाव थाखायनाय बैसोगोरा भट होनो मोन्नाय मोन्थायखौ बिटिसिनि राइजो-राजाफोरनो होनो आरो खुंथायनि उदांश्रीखौ होनांगौनि गेदेरथार सार्थआव जायखि जाया थासारियावनो राइज्यो बेंगिरिनि खुंथायखौ 27 अक्टबरनि उनाव आरोबाव फोलावदेरबावनो नांलिया होन्नानै दाबि खालामो। बेबायदिनो बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय कभिड-19 नि सन्देरनाय एबा गोसारनायखौ लानो गोनां गासै रोखोमनि राहाखौनो सरकारखौ लानो खावलायनानै थि समावनो बिसायख 'थि खुंनो हांख्रायदों।

कक्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि माझारुल इस्लामआबो थाबैनो बिसायख'थि खुनांगौ होन्ना दाबि दैखांदों। बिथाङा बुनाय बादिब्ला राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय सोलिनायनि थाखायनो बिटिसिआव गासै रोखोमनि जौगाथायनि हाबा-हुखाया दिन्दांनानै दङ। बेखायनो राइज्योनि बिसायख'थि आयगखौ करनानि लानो गोनां गासै साखा-फारा राहाफोरखौ लानायनि गेजेरजों बिसायख'थि खुंनो बिथाङा खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here