• Home
  • /
  • Sports
  • /
  • 8 दान बन्द जानानै थानाय टेनिस टुर्नामेन्टआ 16 नभेम्बरनिफ्राय जागायफिनसिगोन

October 7, 2020

8 दान बन्द जानानै थानाय टेनिस टुर्नामेन्टआ 16 नभेम्बरनिफ्राय जागायफिनसिगोन

गोदान दिल्ली, 7 अक्टबर: कभिड-19 महामारिनि जाहोनआव थांनाय 8 दाननिफ्रायनो बन्द जानाय टेनिस टुर्नामेन्टफोरखौ फैगौ दाननि 16 नभेम्बरनिफ्राय खुंफिन्नो थांखि लाबाय । दुलाराय भारत टेनिस गौथुमआ समबारखालि बे गोनां बाथ्राखौ मिबथिहोदों । गुबुन गेलेमुफोरबादिनो टेनिसआबो महामारि कभिड-19 नि जाहोनआव थांनाय 16 जुननिफ्राय बन्द जानानै दङमोन। एआइटिएनि बिबानगिरि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला, टुर्नामेन्टफोरनि गेजेराव आन्डार-12, आन्डार-14 आरो आन्डार-16 लाइमोनफोरनि टेनिस बादायलायनाया जागायजेनगोन। बे टुर्नामेन्टफोरखौ सानथामनि गेजेरावनो खुंनाय जागोन।

AITA

सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला, एआइटिएनि मोनसे कमिटिनि जथुमनायाव बे थांखिखौ लानानै फैगौ दाननिफ्राय सिगांनि थालांनाय टेनिस टुर्नामेन्टखौ खुंनो थांखि लादों। दासान्दि सोलिनाय थासारिखौ आरो कभिडनि प्रटकलखौ फालिनानै गोख्रों राहानि गेजेरजों टेनिस टुर्नामेन्टफोरखौ खुंनाय जागोन आरो बे नेमखान्थिखौ फालिनाया साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनि थाखाय गोनांथार जागोन होन्नानै फोसावदों । गुबुन फार्सेथिं जायफोर गेलेगिरिआ एआइटिएनि गनायथि गैया बिसोरो टुर्नामेन्टआव बाहागो लानो मोन्नाय नङा। अदेबानि एआइटिएनि फोसावनाय नेमखान्थिखौ बारोब्ला बिसोरनि हेंमथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होन्नानैबो मिबथिहोदों। सुलुङाव एआइटिएनि बिबानगिरिआ मिबथिहोनाय बादिब्ला, कभिड-19 महामारिनिखौ नोजोर होनानै टुर्नामेन्टफोरखौ गुबुन गुबुन राइज्योफोरा खुंनायनि फार्से थांखि लागोन। बेजों लोगोसे टुर्नामेन्टनि सिगां साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनि देहायाव कभिड-टेस्ट खालामनाय जागोन होन्नानै फोसावखानाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here