• Home
  • /
  • Business
  • /
  • 65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

July 28, 2021

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

कक्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउट पस्टनि सिङाव थानाय 3 नं नयासाराआव थांनाय मंगलबारआव सासे 65 बोसोर बैसोनि बोराय सुबुङा 16 बोसोर बैसोनि उन्दै  बेंगुरा हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामनायनि अजद सिखांदों।

अजद होनाय बादिब्ला जिनाहारी खालामग्रा लम्फट सुबुङा ना फिसिनायनि खाबु लानानै नखराव रावबो गोयै समाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामो।

जिनाहारी खालामग्रा 65 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ धुबुरी जिल्लानि सापरपालपारा गामिनि नगेन दास होन्ना सिनायथिदों।

मखनो गोनांदि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा सालाकाटि पुलिस आउट पस्टआव जाथायनि दायनिगिरिखौ गथायना होनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा मोनसे गसर थिसनो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जादों।

ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा 65 बोसोर बैसोनि सुबुङा बेबायदि मुगैथाव खामानि मावनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो आयेन बायदियै साजा होनांगौ होन्ना गोख्रों दाबि दैखाङो।

Share with your friends!

Related Posts

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा थिनानै दोन्नाय रांखौ बाहायनानै लामाखौ फोसाबदों

बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा थिनानै दोन्नाय रांखौ बाहायनानै लामाखौ फोसाबदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here