• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • 4 थि दैजिं फेस्टिभेलआ डब्लिउअडब्लिउ एवार्डस एसिया 2020 नि मोन 5 एवार्डखौ देरहादों

August 19, 2020

4 थि दैजिं फेस्टिभेलआ डब्लिउअडब्लिउ एवार्डस एसिया 2020 नि मोन 5 एवार्डखौ देरहादों

गुवाहाटी, 18 आगस्ट: आसाम राइज्योयाव ओन्सोलारि टुरिजिम आरो रिभार टुरिजिमखौ बांसिन फेहेरनायनि थांखिजों बिटिसि ओन्सोल चिरां जिल्लानि आइ दैमानि रुगुडाव "आइ रिभार उइन्टार फेस्टिभेल" नि मुं होनानै थांनाय 201617 निफ्राय फेस्टिभेलखौ खंबोदों। उनाव 2017-18 माइथायनिफ्राय आइ दैमानि रुगुडाव खुंनाय फोर्बोखौ दैजिं फेस्टिभेल खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि, 2016 माइथायनिफ्राय खुबोनाय दैजिं फेस्टिभेलनि गाहाय थांखिआ इन्डिजेनियास सुबुंफोरनि मावनाय-दांनाय, हारिमु, फालांगि, रांखान्थि बिथिङाव रोंगौथि दिन्थिनाय आरो जौगानायखौ फेहेरनाय । बे थांखिजों आइ दैमानि रुगुङाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय दैजिं फेस्टिभेलनि थांनाय 2019 नि 4 थि सिजन फेस्टिभेलआ जोबोद जाफुसारनाय आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोरनि 27 डिसेम्बरनिफ्राय सोलिफु बोसोरनि थांनाय 7 जानुवारीसिम गासै 12 साननि हाबाफारिजों ख़ुनाय 4 थि सिजन दैजिं फेस्टिभेलआ डब्लिउअडब्लिउ एवार्डस एसियानि मोन 5 माननि बान्थाफोरखौ आजावनो हादों । बे माननि बान्थाफोराव मख'जानाय मोन 5 आयदाया जादों रुलार एक्टिभेसन अफ दा एयार, स्पिसेल इभेन्ट अफ दा एयार फर गभर्मेन्ट/ फेडारेसन/ एससियेसन, रुलार इंगेसमेन्ट प्रपारेटि अफ दा एयार, बिजनेस/बि-2-बि/नलेजमेन्ट-इक्सेन्स प्रपारेटि अफ दा एयार आरो स्पिसेल इभेन्ट अफ दा डिकेड फोरानो मख'जाथावना। रायखांनो गोनांदि, चिरां जिल्लानि आइ दैमानि रुगुडाव खूनाय 4 थि सिजन दैजिं फेस्टिभेलआव हादतनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै सा 15 टुरिस्टफोरा सफैनो हादोंमोन। जायनि थाखाय गोबां अनजिमानि सुबुंफोरा बाहागो लानानै बोसोरनि रंजाथाय फोर्बोखौ गाजा-गोमजायै फालिनो हानाय आरो सुबुंफोरखौ खौसेथिनि फारसे हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय बे माननि बान्थाखौ आजावनो हानाया रोखा जादों। मख'नो गोनांदि, थांनाय सिजननि दैजिं फेस्टेिभेलआव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल आरो रांखान्थि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व शर्मायाबो सफैदोंमोन। आसाम सरकारनि टुरिजिम बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि दैदेन्नायाव, आसाम टुरिजिम आरो बड'लेन्ड टुरिजिमनि जुथाय हेफाजाबाव दैजिं फेस्टिभेलखौ आइ दैमानि रुगुडाव गाहामै खुलांनो हादों। बोसोरै खुंजाबोनाय बिटिएडि ओन्सोलनि चिरां जिल्लाआव आइ दैमानि बे फोर्बोयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गाब गोनां जाग्रा आदार दिन्थिफुनाय, गेलेमु, हारिमु बायदि हाबाफारिया सुबुंफोरनि गोदान बोसोरखौ बरायनायनि बुब्लियाव मेहेरगोनांसिन खालामदों। अदेबानि बे बिथिङव दैजिं फेस्टिभेलआ मोन 5 एसियानि माननि बान्थाफोरखौ आजावनो हानायनि सायाव टुरिजिम बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बुडोदि, आसामनि टुरिजिम बिफानआ दैजिं फेस्टिभेल बान्जाय आफाद आरो बड'लेन्ड टुरिजिमनि जुथायै बिबान लानायाव 4 थि सिजननि दैजिं फेस्टिभेलखौ गाजा-गोमजायै खुंफुंनो हानाया मोनसे गिदिर जाफुसारनाय। लोगोसे बे डब्लिउअडब्लिउ एवार्डस एसिया 2020 नि बान्थाखौ आजावनो हानायाबो जोबोर गोग्गाथावना आरो बेखौ आजावनो हानायाव साफ्रोमबो बिहोमा होनाय मावसुमाफोरबो दङ।
Share with your friends!

Related Posts

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

आसाम माइक्र-फाइनान्स थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि गेजेरजों चिरांआव मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों।

आसाम माइक्र-फाइनान्स थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि गेजेरजों चिरांआव मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here