• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • 27 अक्ट’बरनि सिगां बिटिसि बिसायख’थि खुङाब्ला दिसपुर आरो जन्तर-मन्तरआवबो धर्ना हैनो बिपिएफनि सोगोमथि

October 5, 2020

27 अक्ट’बरनि सिगां बिटिसि बिसायख’थि खुङाब्ला दिसपुर आरो जन्तर-मन्तरआवबो धर्ना हैनो बिपिएफनि सोगोमथि

कक्राझार, 5 अक्ट'बर: बिटिसि बिसायखथिखौ फैगौ 27 अक्ट'बरनि सिगां खुङाब्ला बिपिएफ दोलोया दिसपुर आरो दिल्लीनि जन्तर-मन्तरआवबो धर्ना खुंहैगोन। बे दाबिखौ दिखाङो बिपिएफनि बाउखुंग्रि बियाबनि बिजाथि आरो बारग मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारिआ।

Doneswar Goyary Ex Em BTC

गयारिआ राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय सम जोबहैनायनि सिगांनो बिटिसि बिसायख'थि खुंनो राइज्यो सरकारनिसिम खावलायनानै बुङोदि, बिहाराव करना भाइरास गोसारनायनि गेजेरावनो बिधानसभा परिसदनि बिसायख'थि खुंनो थि खालामनाय जाबायब्लाबो नाथाय बिजेपि दैदेन्नाय सरकारआ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गुबुंले राजखान्थि गेलेनो नाजादों आरो बिटिसियाव सुबुंतन्त्रखौ सिथारनाय जादों होन्नानै गोखों अजद होयो। बिटिसिआव सुबुंफोरजों सायख'जानाय सरकार गैयैनि थाखायनो थांनाय ड' दान नाङै जौगालु हाबाफारि मावफुंजायाखै होन्नानैबो गयारिआ अजद लाबोयो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here