• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • 27 अक्ट’बरनि सिगां बिटिसि बिसायख’थि खुङाब्ला दिसपुर आरो जन्तर-मन्तरआवबो धर्ना हैनो बिपिएफनि सोगोमथि

October 5, 2020

27 अक्ट’बरनि सिगां बिटिसि बिसायख’थि खुङाब्ला दिसपुर आरो जन्तर-मन्तरआवबो धर्ना हैनो बिपिएफनि सोगोमथि

कक्राझार, 5 अक्ट'बर: बिटिसि बिसायखथिखौ फैगौ 27 अक्ट'बरनि सिगां खुङाब्ला बिपिएफ दोलोया दिसपुर आरो दिल्लीनि जन्तर-मन्तरआवबो धर्ना खुंहैगोन। बे दाबिखौ दिखाङो बिपिएफनि बाउखुंग्रि बियाबनि बिजाथि आरो बारग मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारिआ।

Doneswar Goyary Ex Em BTC

गयारिआ राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय सम जोबहैनायनि सिगांनो बिटिसि बिसायख'थि खुंनो राइज्यो सरकारनिसिम खावलायनानै बुङोदि, बिहाराव करना भाइरास गोसारनायनि गेजेरावनो बिधानसभा परिसदनि बिसायख'थि खुंनो थि खालामनाय जाबायब्लाबो नाथाय बिजेपि दैदेन्नाय सरकारआ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गुबुंले राजखान्थि गेलेनो नाजादों आरो बिटिसियाव सुबुंतन्त्रखौ सिथारनाय जादों होन्नानै गोखों अजद होयो। बिटिसिआव सुबुंफोरजों सायख'जानाय सरकार गैयैनि थाखायनो थांनाय ड' दान नाङै जौगालु हाबाफारि मावफुंजायाखै होन्नानैबो गयारिआ अजद लाबोयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here