• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • 25 निफ्राय 30 मासिनि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ फैगौ बिसायख’थियाव देरहानो हागोनः राजिब ब्रह्म

November 6, 2020

25 निफ्राय 30 मासिनि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ फैगौ बिसायख’थियाव देरहानो हागोनः राजिब ब्रह्म

कक्राझार, 6 नभेम्बरः ब्रैथि बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानो खाथि नोजोरावनोसै। अदेबानि बिटिसिनि कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बेफोर मोनब्रै जिल्लाफोराव मोन 40 बियाबनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा दासान्दि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायखौ नुनो मोन्नायजों दासान्दि बिटिसि हालामआव राजखान्थिनि बारहावाया दुंहावै सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि, राइज्योयारि बिसायख'थि आयगआ बिटिसि बिसायख'थिनि खुंगोन अक्टखौ दासिम फोसावथ'नाय जायाखैब्लाबो नाथाय बिसायख'थि खुंसिगोननि इसारा मोन्नानै दासान्दि हालामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव राजखान्थि दोलोफोरनि फोसावदिंनाय आरो मेल-मिथिं खुंनाया सोलिबाय थानायजों राइजो-राजा भटारफोरखौ माबादि खुगानि गोदै बानबुंथिजों फुस्लायनो हागोन आरो थुलुंगाखां होनो हागोन बेफोरनि सायाव राजखान्थिगिरिनि खुगानिफ्राय गोदान गोदान बाथ्राफोरखौबो खोनानो मोनबाय थादों। बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानो खाथि नोजोराव सौफैनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव 17 बोसोर बिटिसि खुंथायाव थानाय बिपिएफ दोलोआ फिन ब्रैथि खेब खुंथायखौ दखलआव लाफिन्नो थांखिजों बे समाव दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिनायखौ गोख्रैसिन खालामदों।

Rajib Brahma

मोन 40 बियाबफोरनि गेजेराव मोन 37 बियाबआव बिजाथिफोरखौ फसंनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिपिएफ दोलोआ दासान्दि थाद'नाय गैयालासे फोसावदिंनायखौ सोलिहोबाय थानायनि गेजेरावनो बृहस्पतिबारखालि कक्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव बियाबनि दोलोनि बिजाथि राजिब ब्रह्मनि थाखाय खोला आफ्लागावनि गेलेग्रा फोथारआव आइजो बिपिएफआ मोनसे सुबुं गौमा खुंनाय जायो। बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन खोन्दो एबा दखरा खोन्दोनि आइजोफोरा लोब-लोब बाहागो लानानै बिजाथि राजिब ब्रह्मखौ हेफाजाब होनो आवगायनायखौ नुनो मोनो। खमैबो 20 रोजा हेफाजाबगिरि आइजो आरो हौवाफोरा बाहागो लानाय बे आइजो बिपिएफनि सुबुं गौमा मेलआव बिजाथि राजिब ब्रह्मआ गावनि 9 नं बनरगाव बियाबआव देरहागोनखौ बिखा बुनानै रोखा होन्नानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो।

ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनाय फिनआव बुङोदि, बनरगाव बियाबआव हौवा आरो हिन्जावफोरनि लोब-लोब बाहागो लानाय आरो हेफाजाब होनायखौ नोजोर होयोब्ला बे खेबनि बिसायख'थियाव आंनि देरहानायखौ रावबो लाखिनो हानाय नङा आरो 25 निफ्राय 30 मासिनि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ फैगौ बिसायख'थियाव देरहानो हागोन होन्नानै बुंथियो। गुबुन फार्सेथिं 29 नं सोनाब कक्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिआ गावनि लाखिनाय बिबुंथियाव बुङोदि, बिपिएफ हान्जाया दुलाराय मोनब्रै जिल्लानि गेजेरावनो गोख्रों जानानै दङ।

अदेबानि बिपिएफ दोलोखौ गुबुन दोलोफोरा फेजेन्नो हानायनि गोहो थानायखौ नुवाखै होन्नानै बुङो आरो गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै इउपिपिएल दोलोखौ फार्सेनिफ्राय सावरायनानै बिसोरनि बिसायख'थियाव देरहानायनि थांखि लानाय सिमाङा फेलें जागोन होन्नानै बुंबावो। रबिराम नार्जारिआ थांनाय बिटिआर गोरोबथानि सायावबो बिबुंथि लाखिनानै बे गोरोबथाखौ बर' हारिनि थाखाय मिजिंथिजानाय बादि नङा होन्नानै बुङो। बे मेलावनो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखिनानै हान्जानि गोख्रोंथिखौ नोजोर बोनानै फैगौ बिसायख'थियाव देरहानानै खुंथायाव दोलोआ फैफिनगोन होन्नानै दाबिदार खालामो। बेजों लोगोसेनो आइजो बिपिएफनि मेलाव मिरु बिपिएफनि नेहाथारि अन्जली दैमारिआबो बाहागो लानानै गावनि बिबुंथिखौ लाखिना भटार राइजो-राजाफोरखौ थुलुंगाखां होनायजों लोगोसे बिपिएफ हान्जाया गोबां मासियाव देरहागोन होन्नानै बुङो । मख'नो गोनांदि, बाउखुंग्रि बियाबनि बिजाथि दनेस्वर गयारि, मिरु आइजो बिपिएफनि आफादगिरि सुप्रिया रानि ब्रह्म, आइजो बिपिएफनि दैदेनगिरि, बिएसइउनि दैदेनगिरि, बनरगाव बियाबनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हारि-हारिसानि गोबां सुबुंफोराबो बे आइजो बिपिएफनि सुबुं गौमायाव बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here