• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन हा गैजायै नख’रनो राइज्यो सरकारआ हा पात्ता होदों

October 6, 2020

1 लाखनिख्रुइबो बांसिन हा गैजायै नख’रनो राइज्यो सरकारआ हा पात्ता होदों

दिसपुर, 6 अक्टबर: राइज्योनि ट्राइबेल हा गैजायै नख'रफोरनो समान मोन्थाय होनायनि फार्से रायखांजाथावना हाबाफारि लानायखौ मावफुंनानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ समबारखालि राइज्यो सरकारनि राहायारि बिफाननि बान्जायनायाव आरो माजुलि जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबआव दरियापारआव थानाय माजुलि फरायसालिमा गेलेग्रा फोथारआव खुंनाय मिरु हाबाफारिआव माजुलि जिल्लानि 3 रोजानिबो बांसिन हा गैजायै ट्राइबेल नख'रफोरनो हा पात्ताखौ हाबाफारि बादियै गथायनानै होयो।

मख'नो गोनांदि, राइज्यो सरकारआ नैथि खोलोबआव बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव लानाय जादों। दुलाराय राइज्योनि खमैबो 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन हा गैजायै नख'रफोरा हानि मोन्थायखौ मोनफुंनो हाबाय। बेनि लोब्बायै खुंनाय हाबाफारिआव बिबुंथि लाखिनानै गिबि मन्थ्रि सनवालआ बुङोदि, आथिखालनि राइज्यो सरकारआ आसाम गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ दाफुंनाय बिथिङाव गोनांथार राहा लागासिनो दङ आरो इयुनआवबो बेबादि हाबाफारिखौ लालांगोन। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, ट्राइबेलफोरा रैखाथि जायोब्लासो आसामआ रैखाथि जागोन। आसाम सरकारआ आसामनि थागिबि आरो ट्राइबेल नख'रनि हारि-हा-बिथाखौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय जेरैबादि बाथ्रा होबोदोंमोन बेनि गेजेराव गोदान हा खान्थिखौ आजावना लानानै आसामनि 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन हा गैजायै नख'रफोरनो हा पात्ता रान्नानै होनायनि राहाया आबु जाबाय होन्नानै गिबि मन्थ्रिआ बुङो।

बे हाबाफारिआ आसाम सोमावसारनायनि दाबिफोरखौ सुफुंनायजों लोगोसे थागिबि ट्राइबेल नख'रफोरनि हारि-हा-बिथाखौ रैखाथि खालामनायनि बिथिङाव गेदेर बिफाव लागोन होन्नानै गिबि मन्थ्रिआ बुङो । हानि सायाव मोन्थाय थायाब्ला मोनसे हारिनि इयुनआ रैखाथि गैया होन्नानै रायखांना जेब्ला 2016 माइथायाव आथिखालनि राइज्यो सरकारआ खुंथायखौ सामलायनायनि उननिफ्रायनो राइज्यो सरकारआ थागिबि नख'रफोरनो हा पात्ता रान्नानै होनायजों बिसोरखौ समान मोन्थाय खालामना होनायनि थाखाय थांखि लादोंमोन होन्नानै गिबि मन्थ्रि बुङो। आसामनि माखासे जिल्लानि खमैबो 1 लाखनिखुइबो बांसिन हा गैजायै ट्राइबेल नख'रफोरनो हा पात्ता रान्नानै होनायजों बिसोरनि हानि सायाव थानाय मोन्थायखौ रैखाथि होनायनि फार्से राइज्यो सरकारआ बिबान लानानै बायदि राहा लादों होन्नानैबो गिबि मन्थ्रि बुङो । गावनि बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रिआ आथिखालनि राइज्यो सरकारआ आसाम गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि बिथिङाव गोनांथारै राहा लालांगोन होन्नानैबो बाथ्रा होयो।

CM Distributed Land Patta

एनआरसिनि आयदाखौ रायखांनानै गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, राइज्यो सरकारआ खुंथायखौ आजावना लानायनि सिगां सानआवनो गिबि मन्थ्रि महरै बिथाङा एनआरसि मावख'सिम थांनानै बे हाबाफारिनि सायाव आबुं खौरां लादोंमोन आरो जौसिन बिजिरसालिआ गेजेराव गोनांथार बिबान लानानै एनआरसि दाफामनाय खामानिखौ नायसंदोंमोन आरो राइज्यो सरकारनिफ्राय गोनांथारै सुबुं सम्पद आरो हेफाजाबखौ होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बीर मुंख्लंफोरनि जिउ बाउसोमनाय आरो बिसोरनि बिहोमाजों आथिखालनि राइज्यो सरकारआ बिसोरनि नख'रफोरनो 5 लाख रां अन्सुंथाय होनाय जादों आरो गावथारजानाय, जोखोम मोन्नाय नख'रफोरनो खेबसेयै 2 लाख रां अन्सुथाय होदों होन्नानै मिबथिहोयो। बेबादिनो गुबुन गुबुन बिफाननिफ्राय राइज्योनि सुबुंफोरनो रांखान्थि हेफाजाब होनायाव राइज्यो सरकारआ सिगांबोदों होन्नानै मिबथिहोयो।

मख'नो गोनांदि, समबारखालि खुंनाय हाबाफारिआव राइज्यो सरकारआ माजुलिनि हा गैजायै गं 8,489 ट्राइबेल नख'रफोरनो हा पात्ता रान्नानै होनाय जादों। बेनि अनगायैबो फैगौ दान मोननैनि गेजेराव माजुलिआव आरोबाव 5 रोजा हा गैजायै नख'रफोरनो हा पात्ता रान्नानै होगोन होन्ना गिबि मन्थ्रिआ गावनि बिबुंथियाव मिबथिहोयो। बे हाबाफारिआव कमलाबारि चत्रनि चत्राधिकार जनार्धन देब गस्वामी, देवरि गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय माव'फुं सोद्रोमा माधब देवरि आरो माखासे बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here