• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • हिमन्त बिश्व शर्माआ करना डक्टर, बबे-बबे समाव गोखै-गोदै जानांगौ मिथिगौः हाग्रामा

November 8, 2020

हिमन्त बिश्व शर्माआ करना डक्टर, बबे-बबे समाव गोखै-गोदै जानांगौ मिथिगौः हाग्रामा

भबानिपुर, 8 नभेम्बर: फैगौ बि टि सि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बि पि एफ दोलोनि मिरु आइजो आफादनि दैदेन्नायाव शनिबारखालि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सावदर भितायाव खुंनाय मोनसे आइजोफोरनि जथुम्मायाव बाहागो लानानै बि पि एफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिआ रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शार्मानि सायाव गोख्रोङै फिनजाथाय होयो। हाग्रामा महिलारिआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ फिनजाथाय होनानै बुङोदि, आं बिखौ बिदा होन्नानै गाबज्रियो। हिमन्त बिश्व शर्माआ माजबाट आरो कलाइगाव मोन्नै सुबुं थुबुरमायाव थाइजौ गोखै आरो गोदैनि सायाव बाथ्रा बुंदों । हाग्रामाया बुंबावोदि, हिमन्त बिश्व शर्माआ गावनो गोदै, नाथाय फुं आरो बेलासियाव जेब्ला थाबायथिंबाय थायो सुगारबो दं आरो गोखा ग्रिन टिबो लोङो । हाग्रामाआ बुंबावोदि, हिमन्त बिश्व शर्माआ गावनो गोदै जाया, नाथाय गुबुनफोरखौ जाहोनो नागिरो। बियो बि टि सिनि राइजो-राजाफोरखौ सुगार बेमार खालामनो नागिरदों आरो बिथाङा गासैखौबो मिथिगौदि, करनानिबो डाक्टार। बिथाङ मा जानांगौ-मा जानाङा गासैखौबो मिथिगौ होन्नानै बुंथियो। मख'नो गोनांदि, मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ शुक्रबारखालि उदालगुरि जिल्लानि माजबाट आरो कलाइगावआव खुंनाय बिसायख’थियारि जथुमायाव बि पि एफ दोलोखौ खेबथाम गोखै थाइजौ जाहोखांबाय होन्नानै मख'दोंमोन। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावोदि, बि टि सियाव नांगोलनि खामानि गैला बेवहाय ट्रेक्टरनिसो खामानि जाबाय होन्नानै बिबुंथि लाखिदोंमोन। बेनि फिनजाथाय होनो थांनानै हाग्रामा महिलारिआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाग्लोबनानै बुङोदि, करना डाक्टार दादाया आसामाव गोदानै ट्रेक्टर साफ्लाय होनानै रां जानो सान्दों नामा? बिथाङा मिथिनानै लानाया गाहाम मोनफ्रोमबो ट्रेक्टर थानाय नख'रावनो नांगोलबो दं।

Hagrama Mohilary at Bhabanipur

 ट्रेक्टरआ जिहेथु खामानि दं आसामाव नख'र-नख'र ट्रेक्टर साप्लाय होनानै रां जानो हागोन होन्नानै गोख्रों रावजों गाग्लोबो। महिलारिआ बुंबावोदि, हिमन्त बिश्व शर्मा दादाया बि टि सियाव 6 दान राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय जाबसिन्नानैबो मोनसेबो गेना एबा खेलेंखारिफोरखौ दिहुन्नो हायाखिसै। बिथाङा राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय जाबसिन्नानै गोबां खेलेंखारिखौ दिहुन्नो नाजादोंमोन। नाथाय बि टि सियाव खेलेंखारि आसामावसो एस आइ, पि एन आर डि बायदि बायदि बिफानफोराव गोबां खेलेखारि जालांबाय होन्नानै हाग्रामा महिलारिआ मख'यो। बिथाङा बुंबावोदि, हिमन्त बिश्व शर्माआ बि टि सियाव बिसायख’थियारि बिथोनमा सोलिबाय थानायखौ बावगारलांनानै बि टि सियाव ढल दामना गिदिंगासिनो दङ’होन्नानै मख'बावो। बिथाङा बे बाथ्राखौबो मिथिगौदि, बिसायख'थि बिथोनमा सोलिबाय थानाय समाव सायरेन दामनो मोना।

हाग्रामाआ बुंबावोदि, कंग्रेसनि समावबो गोबां बिसायख'थि आरो उफ्रा बिसायख'थिया गुबुन गुबुन ओन्सोलाव बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाहैदोंमोन, नाथाय सायरेन दामनाय जायाखैमोन। हिमन्त बिश्व शर्माआ सायरेन दामालासेनो बि टि सियाव बिसायख'थि गेलेनो फैथों होन्नानै महिलारिआ मख'यो। मख'नो गोनांदि, आइजो बि पि एफ सालबारि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि निबा बसुमतारिआ सामलायनाय बे मेलआव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिआ ड. हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गोख्रोङै फिनजाथाय होयो। बिथाङा बुङोदि, फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोया 25 निफ्राय 30 मासियाव देरहागोना रोखा होन्नानै मख'यो। बिथाङा इउ पि पि एलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि सायावबो गोबां बान गोनां बाथ्राजों जावख्लाबो। बिथाङा बुंबावोदि, बि टि सिआव बिजेपि दोलोया जेसेबांखि पदम फुल गायनो नाजायामानो बारसेबो बिबार बारग्लांनाय नङा होन्नानै बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here