• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • हिन्जावसा फुस्लायनानै लांग्रा सा 3 लांसुनियाखौ खाबाय

October 7, 2020

हिन्जावसा फुस्लायनानै लांग्रा सा 3 लांसुनियाखौ खाबाय

उदालगुरि, 7 अक्ट'बर: माजबात पुलिसआ मंगलबारखालि फेसबुकनि गेजेरजों सिनायथिनाय माजबातनिफ्राय सासे हिन्जावसाखौ मोजां-मोजां बाथ्राजों फुस्लायनानै लांनो नाजानाय समनि गेजेरावनो उत्तर प्रदेशनि सा 3 सुबुंफोरखौ खादों। मिथिनाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशनि बुलन्दसहर जिल्लानि बिबि नोगोरनि थागिबि रामकृष्ण सिंनि फिसाज्ला जितेन्द्र सिं (39) आ उदालगुरि जिल्लानि माजबात पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेटलि साहा बागाननि थागिबि मनबद टेलिनि फिसाजो सुप्रिया टेलि (24) जों 2 दाननि सिगांनिफ्राय फेसबुकआव सिनायलायदोंमोन। उनाव जितेन्द्र सिंआ फेसबुकनि गेजेरजों सुप्रिया टेलिनिफ्राय मबाइल नम्बर लानानै गुबुन गुबुन बाथ्राजों जोबथायाव जुलि खालामनायनि थांखि लायो।

Mazbat news photo

सुप्रिया टेलिआ जितेन्द्र सिंनि जुलि लानो बाथ्रा बुंनायाव सिमान जानायाव जितेन्द्र सिंआ सानै सुबुंजों उत्तर प्रदेशनि मिरात जिल्लानि पुरुवा दिनदवाल रेलवे रड थाना ओन्सोलनि थागिबि पालेराम सिंनि फिसाज्ला हरिउम सिं आरो उत्तर प्रदेशनि मिरात जिल्लानि बरमपुरि पुलिस थाना ओन्सोलनि चिब संकरपुरि 35 नं वार्डनि थागिबि रामकृष्णनि फिसाज्ला रबि कुमार (27) मोनखौ लोगोयाव लानानै सुप्रिया टेलिखौ फुस्लायनानै लांनो उत्तर प्रदेशनिफ्राय रेलनि गेजेरजों गुवाहाटीयाव सफैनानै थोंजोङै गंसे गारि भारा लानानै माजबातआव सफैयो। उनाव खोथा बाथ्रा सोलिबाय थानायनि समावनो सुप्रिया टेलिनि सोमोन्दोआरि जानाय सुबुङा सन्देह' मोन्नानै थोंजो माजबात पुलिसनो खौरां हरो। लोगो-लोगो माजबात पलिसआ जायगायाव सफैनानै उत्तर प्रदेशनिफ्राय फैनाय सा 3 सुबुंखौ खानानै माजबात पुलिस थानासिम लानानै फैयो आरो माजबात पलिसआ बिसोर सा 3 नि हेंथायै केस आजावना लानायजों मंगलबारखालि मोनाबिलि समाव उदालगुरि आदालतआव थिसन्नानै कर्टआ बिथोन होनायाव बिसोर साथामखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरो। मख'नो गोनांथि बिसोर साथाम सुबुंखौ मुलुगनां आइजो फालांगि खालामग्रा होन्नानै सनदेह' खालामनाय जादों पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरा।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here