Bodosa Newspaper

July 22, 2024

हाग्रानि मैदेरफोरा खहा खालामनाय नखराव बि टि सिन मावफुं सोद्रोमाया नायगिदिंहैदों

थांनाय माखासे साननिफ्रायनो उदालगुरि जिल्लानि भेरगावनि गुबुन गुबुन ओन्सोलाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामबोदों।

उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओन्सोल डिमाकुसि, रजागड़, नालापारा, धरमजुलि, टेंकिबस्टि, भुटियासां, भलातार, हातिगड़, उलुबारि, घाग्रा, बगरितल बायदि ओन्सोलफोराव हाग्रानि मैदेरनि फालोआ हाबफैनानै आबादफोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे न-बांफोरखौबो बोफाय-बोसि खालामना सिलिंखार खालामलाङो।

हाग्रानि मैदेरनि फालोआ न-बां सिलिखार खालामजानाय नखरफोराव  बि टि चिनि मावफुं सोद्रोमा सन्जित तान्तिआ दावबायहैनानै थासारिनि सायाव सुलु लाहैनायजों लोगोसे न-बांफोरखौ फिन लुफुंनो थाखाय रांखान्थियारि अनसुंथाय होयो आरो थाबैनो हाग्रा बिफानजों सावरायलायनानै सरकारनिफ्राय अनसुंथाय होगोन होन्नानै बिथाङा बुंबावो।

Share with your friends!

Leave a Comment