• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • हमजानाय दायनिगिरि सुबुङा राहुलखौ बुथारनाय जाथायखौ सिमान लाबाय

September 7, 2020

हमजानाय दायनिगिरि सुबुङा राहुलखौ बुथारनाय जाथायखौ सिमान लाबाय

जरहाट, 7 सेप्तेम्बर: जरहाटआव सासे हमिअपेथिक फाहामगिरि डाक्टार राहुल बसुमतारिखौ बुथारखांनायनि 24 घन्टानि गेजेराव जरहाट पुलिसआ दिगन्त तान्ति मुंनि सासे रं मिस्ट्रिखौ खानो हायो। जाथायजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राखौ दिगन्त तान्तिआ सिमानबो लादों। जरहाट पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सन्देह खालामजाथाव रं मिस्ट्रि हाबा मावनानै जिउ खांग्रा दिगन्त तान्तिआ डाक्टार राहुल बसुमतारिखौ खास्रि-बिस्रि बुथारखांनायनि उनाव राहुल बसुमतारिनि थान्डारबार्ड बुलेट, गंसे डि एस एल आर केमेरा आरो गंसे मबाइल फनखौ लानानै जायखारलांदोंमोन। जरहाट पुलिसआ दिगन्तखौ जेरा खालामनायनि उनाव बे गासै जाथायफोरा सोराङाव फैयो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दिगन्त तान्तिआ डाक्टार राहुल बसुमतारिजों सोमोन्दो दङमोन। बे जाथाया बयखौबो सोमो नांहोदों।

Dr Rahul Basumatary

अदेबानि पुलिसनि जेरायाव दिगन्त तान्तिआ बेसेबां सैथो बाथ्राखौ सिमान लादों बेनि सायाव गोबाङानो सोमो नांनाय फोरमायदों। लिसुबारि पुलिस आउट पस्टनि आइ सि बिद्युत दत्तआ मिथिहोनाय बादिब्ला दिगन्त तान्तिजों डाक्टार राहुल बसुमतारिआ सोमोन्दो दङमोन आरो जाथाय जानाय सानखालि सानैनि गेजेराव नांलाय-खमलाय सोमजिदोंमोन आरो उनाव राहुलखौ दिगन्त तान्तिआ खास्रि-बिस्रियै जिउ फोजोबो।

Diganta Tanti Culprit

गुबुन फार्से पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोबावनाय गुबुन मोनसे रिपर्टनि बायब्लिा डाक्टार राहुल बसुमतारिआ दिगन्त तान्तिनि सायाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन आरो गावखौ रैखाथि होनो थाखाय दिगन्त तान्तिआ डाक्टार राहुल बसुमतारिखौ बुथारदोंमोन। अन्नाय-खान्नाय गैयाजासे बुखारखांनानै खावनानै लांनाय गंसे मथर साइकेल, राहुलनि फन आरो डि एस एल आर केमेराखौ दिगन्तआ दोनखोमादोंमोनब्लाबो पुलिसनि जेरायाव सिमान लानो गोनां जायो। लिसुबारि पुलिसआ डाक्टार राहुल बसुमतारिनि स्मार्ट फननि फन कलफोरखौ ट्रेस खालामनानै दायनिगिरि दिगन्त तान्तिखौ नागिरनानै मोन्नो हादोंमोन। दुखु नांथाव बाथ्रादि, बि टि सिनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि हमिअपेथिक फाहामगिरि डाक्टार राहुल बसुमतारिखौ थांनाय 5 सेप्तेम्बरखालि हरनि समाव जरहाटनि चन्दन नगराव थानाय 4 नं बायलेननि गंसे भारा नआव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै दिगन्त तान्ति मुंनि दुथांआ जिउ फोजोबदोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here