• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • हटेल मेनेजमेन्टनि फरायसा पंकज ब्रह्मनि सहखौ बोखांनो हाबाय

November 2, 2020

हटेल मेनेजमेन्टनि फरायसा पंकज ब्रह्मनि सहखौ बोखांनो हाबाय

कक्राझार, 2 नभेम्बरः बिमायनि न’सिम आलासि जानो थांनानै गावनि न’सिम गिदिंबोफिनासै पंकज ब्रह्मआ। कक्राझारनि दतमायाव थानाय बिमायनि न'आव आलासि जानो थांनाय गवानि हटेल मेनेजमेन्टनि फरायसा पंकज ब्रह्म (17) आ हरखाबै दतमानि लङा दैसायाव गोमायो। बिमायनि नख'रआ जाथायनि बागै मिथिहोनाय बायदिब्ला शनिबारखालि बेलासि समाव गामिनिनो सानै लोगोखौ लांफानानै पंकज ब्रह्मआ लङा देसायाव दुगैनो थाङो। बेनि उनाव सानै लोगोया दुगैखांनानै दैसानिफ्राय बोरियाव फैफिन्नायनि उनावनो पंकजआ दैसायाव फिन दुगैनो थांफिनो। नाथाय हरखाब दुगैनो थांफिन्नायावनो गबयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों।

bodies of youth drowned to Longa River at Dotma

अदेबानि दैसायाव गबनानै पंकज ब्रह्मआ गावनि जिउखौ फोजोबना लानांगोन बेखौ रावबो सिमाङावबो सानाखैमोन। बे जाथायखौ मिथिनो मोन्नाय लोगो-लोगोनो पुलिस आरो एसडिआरएफ हान्जाया लङा दैसायाव सहैनानै पंकज ब्रह्मखौ नागिरनो हमदोंब्लाबो नाथाय गोबाव समनि उनावसो एबा रबिबारखालि बेलासि समावसो लाइमोन पंकज ब्रह्मनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो । मख'नो गोनांदि, गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मक्रापारा कमलसिं गामिनि थागिबि साजेन ब्रह्मनि फिसाज्ला पंकज ब्रह्मआ लङा दैसायाव गबनानै जिउ खहा जानाय जाथायखौ लानानै दुखुथिया नख'रा दासान्दि दुखुनि मोदैखौ लानानै हांमा सुरनायजों बुब्लिखौ बारहोदों।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here