• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सेपारेट डिरेक्टरेडनिफ्राय जागायनानै बिटिएडिनि बायजोयाव थानाय बर’बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनायाबो सुत्रांजानायनि लामायाव

August 31, 2020

सेपारेट डिरेक्टरेडनिफ्राय जागायनानै बिटिएडिनि बायजोयाव थानाय बर’बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनायाबो सुत्रांजानायनि लामायाव

(बिटिएडिनिसिडावथानायगासैबोफरायसालि-फरायसालिमाफ्रासरकारिजाजोबसिगोन)

कक्राझार, 30 आगस्ट: जाय समाव पृथ्विराज देब नारायन मेच आरो तुलुंगा नार्जारिया बिटिआर एकर्टखौ थाबैनो मावफुडैनि अजद लाबोनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गांसे पिआइएल गथायदों बेबायदि समावनो दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै दोलोआ दिनै आसाम सरकारनि रांखान्थि, सोलोथाय, देहा आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिस्व शर्माखौ लोगो हमो।

दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'नि दैदेन्नायजों मन्थ्रि ड० शर्माखौ लोगो हमनाय बे गोजौ थाखोनि थान्दै दोलोआव लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि लरेन्स इसलारि, बोसोनगिरि खुंखा सरगयारि, बरग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि आरो लेङाइ गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लायो।

फरायसा आफादनि गोजौ थाखोनि थान्दै दोलोआ राइज्यो सरकारनि सोलोंथाय बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनि बाहागो लानायाव मन्थ्रि ड० हिमन्त बिस्व शर्मानि सिगाङव बिटिआर गोरोबथानि 6.4 दफाखौ मावफुनायनि गेजेरजों आसामनि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि थाखाय जुनिया सेपारेट डिरेक्टरेड फसंनो थाखाय गोनों दाबि दिखाङो ।

लोगो-लोगो ड० शर्माया बेखौ मावफुनो थाखाय सोलिफु आसाम एसेमब्लिनि सेसनाव बाजेट थिसन्नो थाखाय थि खालामनाय जागोन आरो बेखौ मावफुंनाय जासिगोन होन्नानै फोसावो। बेबायदिनो थान्दै दोलोनि सिगाङाव बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिएडिनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनो राहा लानायजों लोगोसे बिटिएडिनि बायजोयाव थानाय बर' बिजोंनि सोलोंथाय फसंथानफोरखौबो जुनिया राहा आरो गोनांथि बायदियै सरकारि खालामनो जागायसिगोन होन्नानै रोखा खालामो।

बेबायदिनो बिटिएडिनि बायजोयाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव लांदां जानानै थानाय बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोरखौबो थाबैनो थिसन्नायनि थाखाय राहा लानाया जागाइबाय। जखन्थायखौ दैदेन्नानै मन्थ्रि ड० शर्माया गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौनो मावफुनायनि सायाव जर होयो। फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि अनगायैबो बर'फोरनि गोजामथार मोनसे दाबिया जादोंमोन बर' रावखौ आसाम सरकारनि नांजाबफा मावख'आरि राव महरै थिसन्नाय।

All Bodo Stydent Union & Education Minister Himanta

बेखौ दिनैनि जखन्थायनि गेजेरजों आसाम सरकारा मोनसे फोसावथाय फोसावसिगोन होन्नानै बुंङो आरो बेखौ लानानै गोनांथि बिफाननिसिम लिरहरनाय जासिगोन। नोजोर होथाव बाथ्रादि, बर' बिजोंनि गोबांथार मेलेमगोनां आरो गुण गोनां फरायसाफोरा एजिएस एबा आसाम जुडिसियेल सार्भिसयाव जिरायनो गोसो दंमोनब्लाबो बर' रावजों माखासे आयदायाव लिरनो मोनैनि खाबु थायैनि थाखाय जिरायनो हानाय जायामोन। जायनि थाखाय बर फोरनिफ्राय थोजासे बिसारगिरि एबा गोजौ थाखोनि आइननि फोथाराव मावख'गिरिफोर मोन्नो हायामोन।

बे गोनांथार आयदाखौ नोजोर होनानै दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि थान्दै दोलोआ बर' रावजोंबो आसाम जुडिसियेस सार्भिस आन्जादयाव जिरायनो मोन्नाय बायदि राहा लानो मन्थ्रि शर्माखौ नारसिनो आरो बे जोनाखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिसारगिरिजों सावरायनानै मावफुनो थाखाय बाथ्रा होयो।

रोखोमसेयैनो बावैसो थाखानाय फरायसालिमाफोराव बिगियान बिफान सरजाबनो थाखाय सोलोंथाय बिफानआ फोसावनाय फोसावथाय बायदियैनो बिटिएडिनि सिङाव थानाय डिग्री फरायसालिमाफोरावबो बिगियान बिफानखौ बिटिसिनि मडेल कट एफ कन्डाकआ अँगेनाय लोगो-लोगोनो फोसावनाय आरो मावफुजानायनि बाथ्रा।

थांनाय माखासे साननि सिगां बर' बिजोंनि माखासे बिजाथिफोरा सि-टेट जानायनि थाखाय थिसनजानो गोनां फारिलाइनिफ्राय थालांनो गोनां जानायखौ गोमजोरै लाना जेंनाखौ मन्थ्रि ड० शर्मानो नोजोर बोहोनाय जायो आरो लोगोलोगोनो ड० शर्माया जुनिया राहा लानानै बेखौ बोस्रांनायनि थाखाय बाथ्रा होयो।

बेबायदिनो आइन फरायसालिमाफोरनि बोहैथि जेंनाफोरखौबो थाबैनो बोस्रांनायनि राहा। बे जेंनाफोरा बोस्रांजानाय लोगो-लोगो बर' सोमावसारनायनि गोबांथार गोजाम जेंनाफोरा गोजोरै मावफुजानाय लोगो-लोगो मोनसे गोदान जारिमिनआ मावफुंजानायनि लामायाव।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here