• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सालाकाटि आरो फकिराग्रामनि बिसायख’थि फोसावदिं मेलआव मन्थ्रि डo हिमन्त बिश्व शर्मा

November 14, 2020

सालाकाटि आरो फकिराग्रामनि बिसायख’थि फोसावदिं मेलआव मन्थ्रि डo हिमन्त बिश्व शर्मा

कक्राझार, 14 नभेम्बरः बि टि सिनि राजखान्थि फोथाराव दासान्दि गोख्रोङै बारसिन्दों बिसायख'थिनि दुंहाव बारआ। डिसेम्बर दाननि गेजेराव बि टि सिनि बिसायख'थिया खुंजासिगोनखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुबै नांथाबगासिनो थानाय बादिनो राइज्यो खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि हान्जायाबो गुबुननि उन जानानै थायाखै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव। बिब्दिनो 13 नभेम्बरखालि कक्राझार जिल्लानि सालाखाटि बियाब आरो फकिराग्राम बियाबआव बिजेपिनि मोननै गेदेर बिसायख'थि फोसावदिं मेलआ जानानै थाङो। बे मोननै बियाबआव खुंनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसामनि देहा आरो सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि डo हिमन्त बिश्व शर्माया। मेलआव बाहागो लाफैनानै मन्थ्रि शर्माया बुङोदि, बे खेबआव बिटिसिआव बिजेपिआ सरकार दानो थांगासिनो। बिजेपिआ बिटिसिआव रावनिबो राजखान्थि हान्जानि मदद लायालासे राइजो-राजाफोरा हेफाजाबजों सरकार दागोन। हाग्रामा महिलारि दैदेन्नाय बिटिसि खुंथायनि गोबाव बोसोर सम मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनि हरनाय बिथांखिफोरखौ राइजो-राजाफोरनो समानै रान्नानै होयाखै।

Himanta Biswa Sharma in BTC

बिथांखि मावफुंनायाव गोबां बेलेबेजे आरो खेलेंखारि सोमजिहोदों। नाथाय बे खेबआव बिजेपिआ मिरु आरो आसाम सरकारनि बिथांखिफोरखौ गुबुननि आखाइयाव हगारालासे गावबा-गाव बेक्तिफोरा बिथांखिखौ मोनफुंनायनि राहाखौ जगायनानै होनायनि राहा लागोन। हाग्रामा महिलारि सरकारआ सरकारि बिथांखिफोरनि जायखि-जाया मुवा-बेसाद, न'-बां लुफुंनानै होनायाव राइजो-राजाफोरनिफ्राय रां लायालासे जगायनानै होयाखै। राइजो-राजाफोरनि मदद लानानै बिपिएफआ 3 थि खेब बिटिसिआव सरकार सालायबाय। नाथाय 15 बोसोर सरकार सालायदोंब्लाबो बिटिसि सरकारआ राइजो-राजाफोरनि थाखाय जेबो बिथांखि फोसावनो एबा जागायनो हायाखिसै। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि मावफुङै खामानिखौ बिजेपिआ मावफुंनो थांखि लादों।

मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि आरो आसामनि रांखान्थि मन्थ्रिआ बोसोरफ्रोमबो सरकारि फान्डनि रां बाहायनायखौ हिसाब होनाय जायो। नाथाय हाग्रामा महिलारिआ सरकारनि हरनाय फान्डनि रां बाहायनायनि हिसाबखौ मानो होनो हाया। बेनिखायनो बिटिसिआव मोजां खुंथाय नांगौ आरो बे मेजां खुंथायखौ बिजेपि हान्जाया लाबोनानै होफैगोन आरो राइजो-राजाफोरनि थाखाय समान जोगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन होन्नानै मन्थ्रि शर्माया बिजेपिनि बिजाथिफोरनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय राइजो-राजाफोरखौ खावलायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसाम बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासआबो बिटिसिआव बिजेपिआ सरकार दानायनि उनाव थांनाय 17 बोसोरनि गेजेराव बिटिसिआव जाख्ल'नायनि आरो गेना-खान्थि सोमजिनायनि सायाव संदानगोन आरो दायनिगिरिफोरखौ जोबथेसालिआव दैथायहरगोन होन्नानै बुङो। लोगोसे बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा हान्जा नागारनानै बिजेपिआव हाबफैनो लामा लागासिनो होन्नानै फोरमायथिबावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here