• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सालाकाटिआव आइजो बि पि एफनि बिसायख’थि फोसावदिंनाय मेल

November 5, 2020

सालाकाटिआव आइजो बि पि एफनि बिसायख’थि फोसावदिंनाय मेल

बासुगाव, 5 नभेम्बरः बि टि सिआव बिसायख’थिखौ मिरु खालामनानै दासान्दि मोनफ्रोमबो बियाबफोरावनो सोलिदों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि फोसावदिंनाय, मेल-मिथिं। फैगौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्ताहयाव बि टि सि बिसायख'थिखौ खुंगोननि इसारा मोन्नानै दासान्दि बिसायख'थिखौ मिरु खालामना मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय नुनो मोन्दों। बे बिथिङाव उनफिन्नानै थायाखै 12 नं सालाकाटि परिषद बियाबआवबो।

Salakati BPF Election Rally

        बुधबारखालि सालाकाटिनि हरिगावआव आइजो बिपिएफनि मोनसे गेदेर सुबुं मेलखौ खुंनाय जायो। बे फोसावदिंनाय सुबुं मेलआव बाहागो लायो आसाम सरकारनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म, बि पि एफनि गागि दैदेनगिरि एबा आसाम सरकारनि समाज अन्साय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्म, तामुलपुर बि पि एफनि आफादगिरि केशब राजबंसि, 12 नं सालाकाटि बियाबनि बि पि एफ दोलोनि बिजाथि देरहासाद बसुमतारि, नारायनि बसुमतारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरा। गोबां सुबुंफोरा बाहागो लानाय बे आइजो बि पि एफनि बान्जायनायाव खुंनाय फोसावदिंनाय सुबुं मेलआव मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ फैगौ बि टि सि बिसायख’थियाव देरहासाद बसुमतारिनि देरहानाया रोखा होन्नानै बुङो। फारसेथिं सोलिफु दाननि फैगौ 15-16 अक्टनि गेजेरावनो बि टि सि बिसायख'थि खुंगोन अक्टखौ थि खालामनानै बि टि सि बिसायख'थिया जाफुंसारगोन होन्नानै बिबुंथियाव मन्थ्रिआ बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here