• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सालाकाटिआव आइजो बि पि एफनि बिसायख’थि फोसावदिंनाय मेल

November 5, 2020

सालाकाटिआव आइजो बि पि एफनि बिसायख’थि फोसावदिंनाय मेल

बासुगाव, 5 नभेम्बरः बि टि सिआव बिसायख’थिखौ मिरु खालामनानै दासान्दि मोनफ्रोमबो बियाबफोरावनो सोलिदों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि फोसावदिंनाय, मेल-मिथिं। फैगौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्ताहयाव बि टि सि बिसायख'थिखौ खुंगोननि इसारा मोन्नानै दासान्दि बिसायख'थिखौ मिरु खालामना मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय नुनो मोन्दों। बे बिथिङाव उनफिन्नानै थायाखै 12 नं सालाकाटि परिषद बियाबआवबो।

Salakati BPF Election Rally

        बुधबारखालि सालाकाटिनि हरिगावआव आइजो बिपिएफनि मोनसे गेदेर सुबुं मेलखौ खुंनाय जायो। बे फोसावदिंनाय सुबुं मेलआव बाहागो लायो आसाम सरकारनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म, बि पि एफनि गागि दैदेनगिरि एबा आसाम सरकारनि समाज अन्साय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्म, तामुलपुर बि पि एफनि आफादगिरि केशब राजबंसि, 12 नं सालाकाटि बियाबनि बि पि एफ दोलोनि बिजाथि देरहासाद बसुमतारि, नारायनि बसुमतारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरा। गोबां सुबुंफोरा बाहागो लानाय बे आइजो बि पि एफनि बान्जायनायाव खुंनाय फोसावदिंनाय सुबुं मेलआव मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ फैगौ बि टि सि बिसायख’थियाव देरहासाद बसुमतारिनि देरहानाया रोखा होन्नानै बुङो। फारसेथिं सोलिफु दाननि फैगौ 15-16 अक्टनि गेजेरावनो बि टि सि बिसायख'थि खुंगोन अक्टखौ थि खालामनानै बि टि सि बिसायख'थिया जाफुंसारगोन होन्नानै बिबुंथियाव मन्थ्रिआ बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here