• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सालबारि बियाबआव इउपिपिएल दोलोनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिया जोबबाय

November 3, 2020

सालबारि बियाबआव इउपिपिएल दोलोनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिया जोबबाय

भबानिपुर, 3 नभेम्बर: थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिपिएफ सरकारनि गेनाखाथि खालामनायनि जाहोनाव बि टि सि ओन्सोलाव नुजाथिनाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ समाधान खालामनायनि थांखिजों दुलाराय बिटिआरआवनो इउपिपिएल दोलोआ मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि राइजो-राजाफोरखौ लानानै सोलायनायनि थाखाय हान्जा सुरदों। बे सोलायनाया जाफुंसारगोन बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोनि सरकारनि गेजेरजोंसो। इउपिपिएल दोलोनि सोलायनाय हान्जा सुरनायाव दुलाराय बिटिआरआवनो मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि सुबुंफोरा दासिम गोनां हेफाजाब होदों। बेनिफ्राय रोखा जादोंदि, बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोनि सोलायनाय हान्जा सुरनायनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि आरो दैदेनगिरिया बिटिआरनि राइजो-राजाफोरनि जेंनाफोरखौ खौरां लादों। बेबायदि बाथ्राखौ बुंथिदों इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन आफादनि मिरु आफादगिरि समनाथ नार्जारिया।

 समबारखालि सालबारियाव खुंनाय इउपिपिएल दोलोनि सोलायनाय लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव समनाथ नार्जारिया बुङोदि, बिटिआरआव गेनाखान्थिजों लोहाबनाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिपिएफ दोलोआ बे खेबनि बिसायख’थियाव जेनगोना रोखा आरो गन' सुरक्षा पार्टीआ मोनसेबो मासि देरहानो हानाय नङा। मख'नो गोनांदि, दिनैसिम से सप्ताहनाङै बागसा जिल्लानि सालबारि बियाबयाव इउपिपिएल दोलोनि सोलायनाय हान्जा सुरनाय हाबाफारिया बाथाबारि गामियाव थुंगेयो।

UPPL Paribartan Rally in Salbari

जोबथासानखालि बे सोलायनायनि हान्जा सुरनायखौ सुनबारि गामिआव फुंनि 10 रिंगायाव बेखेवनानै होयो आजिरा मोन्नाय फोरोंगिरि इयाद आलि आरो सालबारि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिनद मुसाहारिया। प्लेक अफ खालामदोंमोन इउपिपिएलनि नेहाथारि सदागर बादसा आरो चुसिल सरकारा। खमैबो 5 रोजानिबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लानानै सालबारि बियाबनि गुवार ओन्सोलखौ सोलायनायनि थांखिजों गिदिंखन्नाय जायो। बेलासि समाव बाथाबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय मोनसे सुबुं गौमायाव बिजाथि बिनद मुसाहारि, इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि समनाथ नार्जारि, हानिप आलि अहमेद, फैला जे बरगयारि, सत्यजित बर', बिउति बसुमतारि, जहुरा खाटुनमोनहा बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। बे मेलआवनो बिपिएफ दोलोनि सा 156, अबर' आफादनि सा 55 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाफैयो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here