• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सालबारियाव इउपिपिएल दोलोआ दाखोर-दाला सिबस्रांदों

October 20, 2020

सालबारियाव इउपिपिएल दोलोआ दाखोर-दाला सिबस्रांदों

भबानिपुर, 20 अक्ट'बर: इउपिपिएल दोलोनि सालबारि गुदि आफादनि बान्जायनायाव समबारखालि बागसा जिल्लानि सालबारि महकुमा सदराव मोनसे दाखोर-दाला सिबस्रांनाय एबा साखोन-सिखोन अभियाननि हाबाफारिखौ लानाय जादों। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायजेन्नाय बे साखोन-सिखोन खालामनाय अभियाननि हाबाफारिखौ बेखेवना होयो सालबारि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि आरो दोलोनि सालबारि जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि बिनद मुसाहारिया। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम गासै 3 घन्टा समसिम बे अभियाननि हाबाफारियाव 1 रोजानिबो बांसिन इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि, मावफारि आरो हेफाजाबगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। साखोन-सिखोन अभियानआव बाहागो लानाय सुबुंफोरा सालबारि महकुमा सदराव थानाय बाजार, सालबारि फरायसालिमा, महकुमा बेंगिरि मावख’नि लांगोनाजों लोगोसे माखासे जायगाफोर आरो सरकारि-बेसरकारि फसंथाननि लांगोनायाव थानाय जाबोर-जाथोरफोरखौ सिबस्रांनानै साखोन-सिखोन खालामनाय जायो।

UPPL Swachata Abhiyan

मख'नो गोनांदि, बे अभियानआव बाहागो लानाय गासै सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि स्ल'गान होनायजों लोगोसे सालबारि महकुमा सदराव मोनसे साखोन-सिखोननि सांग्रांथिजों हान्जा सुरनाय जायो। लोगोसे सालबारि बाजारनि साखाथि जायगायाव नाय बे साखोन-सिखोन लाखिनायनि सांग्रांथि मेलआव बिबुंथि लाखिनानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिनद मुसाहारिया बुङोदि, इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खुंनाय बे साखोन-सिखोन अभियाननि गेजेरजों राइज्योनि दाखोर-दाला सिबस्रांनाय एबा बोस्रांनायजों लोगोसे साखोन-सिखोन लाखिनायनि फारसे सांग्रां खालामनो नाजानाय जादों । इउपिपिएल दोलोआ समाजनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो साखोन-सिखोन जानायखौ हास्थायदों । बे रोखोमै थांनाय 17 बोसोराव नुजाथिनाय बिटिसियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिपिएफ दोलोआ गोबां गेना खान्थि आरो बेले-बेजे जाथायफोरखौ होस्रांनानै समाजखौ गोग्गो आरो साखोन-सिखोन खालामनाय जागोन। लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव देरहानानै इउपिपिएल दोलोआ ओन्सोलाव मोनसे गोग्गो आरो उदां गेनाखान्थि गैयै सरकार दाफुंगोन होन्नानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिनद मुसाहारिया बुंथियो। मेलआव इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोर फारियै कनक चन्द्र बर', बिउटि बसुमतारि, सैत्यजित बर', कमल नार्जारि, चक्रधर बसुमतारि, अकन नार्जारि आरो एबसुनि दैदेनगिरि उमेस दैमारियाबो बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here