• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सालबारियाव इउपिपिएल दोलोआ दाखोर-दाला सिबस्रांदों

October 20, 2020

सालबारियाव इउपिपिएल दोलोआ दाखोर-दाला सिबस्रांदों

भबानिपुर, 20 अक्ट'बर: इउपिपिएल दोलोनि सालबारि गुदि आफादनि बान्जायनायाव समबारखालि बागसा जिल्लानि सालबारि महकुमा सदराव मोनसे दाखोर-दाला सिबस्रांनाय एबा साखोन-सिखोन अभियाननि हाबाफारिखौ लानाय जादों। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायजेन्नाय बे साखोन-सिखोन खालामनाय अभियाननि हाबाफारिखौ बेखेवना होयो सालबारि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि आरो दोलोनि सालबारि जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि बिनद मुसाहारिया। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम गासै 3 घन्टा समसिम बे अभियाननि हाबाफारियाव 1 रोजानिबो बांसिन इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि, मावफारि आरो हेफाजाबगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। साखोन-सिखोन अभियानआव बाहागो लानाय सुबुंफोरा सालबारि महकुमा सदराव थानाय बाजार, सालबारि फरायसालिमा, महकुमा बेंगिरि मावख’नि लांगोनाजों लोगोसे माखासे जायगाफोर आरो सरकारि-बेसरकारि फसंथाननि लांगोनायाव थानाय जाबोर-जाथोरफोरखौ सिबस्रांनानै साखोन-सिखोन खालामनाय जायो।

UPPL Swachata Abhiyan

मख'नो गोनांदि, बे अभियानआव बाहागो लानाय गासै सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि स्ल'गान होनायजों लोगोसे सालबारि महकुमा सदराव मोनसे साखोन-सिखोननि सांग्रांथिजों हान्जा सुरनाय जायो। लोगोसे सालबारि बाजारनि साखाथि जायगायाव नाय बे साखोन-सिखोन लाखिनायनि सांग्रांथि मेलआव बिबुंथि लाखिनानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिनद मुसाहारिया बुङोदि, इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खुंनाय बे साखोन-सिखोन अभियाननि गेजेरजों राइज्योनि दाखोर-दाला सिबस्रांनाय एबा बोस्रांनायजों लोगोसे साखोन-सिखोन लाखिनायनि फारसे सांग्रां खालामनो नाजानाय जादों । इउपिपिएल दोलोआ समाजनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो साखोन-सिखोन जानायखौ हास्थायदों । बे रोखोमै थांनाय 17 बोसोराव नुजाथिनाय बिटिसियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिपिएफ दोलोआ गोबां गेना खान्थि आरो बेले-बेजे जाथायफोरखौ होस्रांनानै समाजखौ गोग्गो आरो साखोन-सिखोन खालामनाय जागोन। लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव देरहानानै इउपिपिएल दोलोआ ओन्सोलाव मोनसे गोग्गो आरो उदां गेनाखान्थि गैयै सरकार दाफुंगोन होन्नानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिनद मुसाहारिया बुंथियो। मेलआव इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोर फारियै कनक चन्द्र बर', बिउटि बसुमतारि, सैत्यजित बर', कमल नार्जारि, चक्रधर बसुमतारि, अकन नार्जारि आरो एबसुनि दैदेनगिरि उमेस दैमारियाबो बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिदों।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here