• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सापागुरिनि सेइन्ट आगष्टिन देहा फाहामसालि ओन्सोलखौ कनटेइनमेन्ट जन फोसावबाय

November 1, 2020

सापागुरिनि सेइन्ट आगष्टिन देहा फाहामसालि ओन्सोलखौ कनटेइनमेन्ट जन फोसावबाय

चिरां, 1 नभेम्बरः चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय चापागुरिनि सेइन्ट आगष्टिन देहा फाहामसालिनि गोबां नार्स आरो स्टाफफोरनाव कभिड19 पजितिभ मोननायनि उनाव देहा फाहामसालि ओनसोलखौ जिल्ला खुंथाया कनटेइनमेन्ट जन हिसाबै फोसावबाय। शनिबारखालि चिरां जिल्ला बेंगिरि गौतम तालुकदारआ बे आयदानि सायाव मोनसे फोसावथाय होदों। जिल्ला खुंथायनि फोसावथाय होनाय बादियै चिदली रिभिनिउ मावख'गिरिआ कनटेइनमेन्ट जन हिसाबै फोसावनाय गासै ओनसोलफोरखौ चिल खालामनो आरो सुबुंफोरनि थांलाय-फैलायखौ होबथानायजों लोगोसे गारि-मथरनि हान्था मेलाखौ आबुडै बन्द खालामनो बिथोन होयो।

St Augustines containment zone

फोसावथि होनाय बायदियै बिथोन होनाय नेम-खान्थिखौ मानिनानै सोलियाब्ला एबा नेम-खान्थिखौ सिफायोब्ला बिसोरनि हेंथायै आसाम कभिड-19 रेगुलेसन 2020, डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005, दि इपिडेमिक डिजिस एक्ट 1897 आयेननि सिङाव गोख्रोङै राहा लानाय जागोन। कनटेइनमेन्ट जन हिसाबै फोसावनाया शनिबारनिफ्राय गोहोम गोग्लैबाय आरो खुंथाया गोदानै फोसावथि होफिनजासिम बे ओनसोलआ कनटेइनमेन्ट जन हिसाबै सोलिबाय थागोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here