• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सरुपेटायाव 2 के. जि 200 ग्राम सना बोखांदों

October 11, 2020

सरुपेटायाव 2 के. जि 200 ग्राम सना बोखांदों

भबानिपुर, 11 अक्टबर : सरुपेटायाव शनिबारखालि गंसे गारिनिफ्राय खमैबो 2 केजि 200 ग्राम लिरथायनि सनाखौ बोखांनो हादों। आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनाय सना आरो खबब्रै साखा गोनां गोजा गाबनि कारजों लोगोसे साथाम लाइमोनफोरखौ पुलिसआ खानो हानायावबो जाफुंसारदों। मख'नो गोनांदि दिनै दुलाराय आसाम कलिता जनगस्टि फरायसा आफादआ फोसावनाय आसाम बन्धनि गोहोम गोग्लैनाय समावनो सरुपेटा बाजाराव गंनै कारजों लोगोसे मोनसे लाइमोन हान्जाया सफैदोंमोन ।

Three Arrest in Bhawanipur

 सरुपेटायाव बन्ध जानानै थानायनि थाखाय सरुपेटा बाजाराव जिरायनानै थानाय फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा नुनानै गंनै गारियाव थानाय लाइमोनफोरखौ सन्देह'जों थोंजोङै नोजोर लाखियो। लोगो लोगो सरुपेटा बाजाराव थानाय पुलिस हान्जाया गंनै गारिनि खाथियाव थांनायाव गंसे गारिया गुबुन जायगायाव थांदोब्लाबो ए एस 07 किउ 7668 नम्बरनि एल्ट कारआव थानाय साथाम लाइमोनफोरखौ खानायजों लोगोसे गारिनि सिङाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि सना आरो माखासे बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों।

बिसोर साथाम लाइमोनफोरनि मुङा फारियै लक्षिमपुर जिल्लानि ब्रै नं धरमपुरनि राजदुल हक, गसाइदलनिनि नुर जामाल हुसेइन आरो तिनिबेडानि अबु हानिफ होननानै सिनायथिनाय जादों। बिसोरखौ लानानै दासान्दि जाथायनि सायाव पुलिसआ सोंथि खालामनायखौ सोलिहोबाय थादों होन्नानै सुलुङाव फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here