• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • समाज अन्साय बिफानआव थिसन्थाय गथायदों

September 16, 2020

समाज अन्साय बिफानआव थिसन्थाय गथायदों

दिसपुर, 16 सेप्तेम्बर: राइज्यो सरकारनि समाज सिबिग्रा बिफानआ दिनै गासै सा 11 सुबुंफोरखौ थामथि खोलोबनि एसिस्टेन्ट मासिआव कन्सिडारेसन राहाजों थिसन्थाय होयो। उजान बाजारआव थानाय समाज सिबिग्रा बिफाननि बिथोनगिरिनि जथुमसालिआव खुंजानाय थिसन्थाय बिलाइ गथायनाय हाबाफारिआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिफानारि मन्थ्रि मुस्रिमा प्रमिला रानि ब्रह्मआ।

Appointed-in-social-welfare-department

मुस्रिमा मन्थ्रिआ गावनि बिबुंथियाव राइज्यो सरकारआ राइज्योनि लेखा गोरों साख्रि गैजायैफोरखौ थिसन्थाय होनो थाखाय लानाय गुबुन गुबुन राहाफोरनि बागै गुवारै फोरमायथियो। एरै राहाखौबो लागोन होन्नानै गावनि बिबुंथियाव फोरमायो। थांनाय 2006 माइथायनिफ्रायनो 15 बोसोरनि गेजेराव समाज सिबिग्रा बिफानआव कन्सिडारेसन राहाजों थिसन्थाय होबोनायनि बाथ्राखौ फोरमायथिना थिसनजानाय साफ्रोमखौबो सिबिथाय हाबायाव गावनि हाबा-हुखाखौ गोसो होनानै मावनो बिथोन होयो।

Assam Social Dipertment Appoinment Latter

बिफानारि बिथोनगिरि मुस्रिमा देबला देबि दासनि बराय बिबुंथि लाखिनायजों जागायनाय मेलआव थाबैनो समाज सिबिग्रा बिफानआव फिन सा 16 सुबुंफोरखौ कन्सिडारेसन राहाजों थिसन्थाय होनो बिफानआ राहा लानायनि बाथ्राखौबो मुस्रिमा दासआ फोरमायथियो। बे बुब्लियाव बिफानारि नेहाथारि प्रबिर काकटि, नांजाबफा नेहाथारि देबजित कनिकर आरो बिथोनगिरि मावख'नि गुबुन गुबुन बिफानारिफोराबो बाहागो लायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here