• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सनितपुर आरो बिस्वनाथखौ बर’ कचारि वेलफेयार काउन्सिलआव सोसन्नाय जागोनः प्रमिला रानि ब्रह्म

September 6, 2020

सनितपुर आरो बिस्वनाथखौ बर’ कचारि वेलफेयार काउन्सिलआव सोसन्नाय जागोनः प्रमिला रानि ब्रह्म

कक्राझार, 6 सेप्तेम्बर: बर' कचारि वेलफेयार काउन्सिल बिलखौ आसाम आइन आफादनि आरांगायाव लाबोनायखौ दोन्थ'नाय जादों । बाथ्राखौ शनिबारखालि फोरमायदों आसाम सरकारनि समाज सिबिग्रा बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि, बर' कचारि वेलफेयार काउन्सिलआ बिटिआर गोरोबथानिनो बाहागो आरो बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय राइज्यो सरकारा राहा लादोंमोन । गंथाम अट'नमास काउन्सिल फारियै मरान, मटक आरो कमतापुर अट'नमास काउन्सिल बिलखौ थांनाय 3 सेप्तेम्बरखालि आसाम आइन आफादनि आरांगायाव लाबोनानै उनाव मोनथामबो बिलखौ गनायथि होयो। नाथाय बर' कचारि वेलफेयार काउन्सिलआ डब्लिउपिटि एन्ड डिसि बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि गोहैलोनि जाउनाव दुखु नांथावै थालांनो गोनां जायो।

शनिबारखालि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ बुङोदि, बर' कचारि वेलफेयार काउन्सिलआ जाबाय सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लाखौ सोसननांगौनि आयदा आरो बेखायनो बेखौ दोन्थ'नाय जादों। अदेबानि फैगौ समफोराव बेखौ मावफुंनो थाखाय डब्लिउपिटि एन्ड बिसि बिफानआ राहा लाबाय थागोनखौ फोरमायना सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लाया बर' कचारि वेलफेयार काउन्सिलआव सोसनजाथारनांगोन होन्ना मिथिहोयो। 

Social Welfare Minister Pramila Rani Brahma

बर'नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गावबो बिटिसिनि बायजोयाव थानाय बर फोरनि थाखाय अट'नमास काउन्सिल दाफुंनो दाबि दैखांबोदों होन्नानै फोरमायो। आरोबाव "जों बर' कचारि वेलफेयार काउन्सिलनि जेंनाखौ आसाम आइन आफादआव दोन्थ'बाय आरो बेयो आइन आफादनि आरांगासिम सहैनो हायाखै" होननानै मन्थ्रि ब्रह्मआ दाजाबदेरो। बेराफारसेथिं बे सानखालिनो गुवाहाटीयाव बर' बिजोंनि जुनिया बिथोनगिरि मावख' बेखेवनायनि सायाव खौरांगिरिफोरा फिनजाथाय बिनायाव मन्थ्रि ब्रह्म गाहाम हामलायथि जासियो। बिथाङा बुङोदि, बे जेंनाया बर फोरनि मोनसे गोजामथार जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसेमोन आरो बेखौ मोन्नो थाखायनो दाबि दैखांबोबाय थानाय जादोंमोन। अदेबानि बर' बिजोंनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौनो गुण गोनां सोलोंथाय सोरजिनो थाखाय गोसो मोदोम होनानै फोरोंथाय हाबायाव गोसो होनो बिथाङा खावलायो। शनिबारखालि कभिड-19 नि सोलिफु थासारिनि गेजेराव समाजयारि जान्थायखौ नोजोर लाखिनानै 59 थि फोरोंगिरि सानखौ राइज्योनि गुबुन गुबुन ओन्सोलाव फालिनाय बायदि कक्राझार हिन्जावसा गोजौसिन फरायसालियावबो फालिनाय जायो।

हाबाफारियाव मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बेबायदिनो बिटिसिनि सोलोंथाय बिफानाबो फोरोंगिरि सानखौ फालिलाङो। लोगोसे गोबांथार फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा थेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लाय ड० सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जोनोम सानखौ फालिलाङो। बिटिसिनि सोलोंथाय बिफानआ साबसिन फोरोंगिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे आजिरा मोन्नाय फोरोंगिरिफोरखौबो बरायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here