• Home
  • /
  • National
  • /
  • शरद पुर्निमाआव गोथार गोसोजों फुजा खालाम, बिमा लोखिआ गोजोन मोनगोन

October 31, 2020

शरद पुर्निमाआव गोथार गोसोजों फुजा खालाम, बिमा लोखिआ गोजोन मोनगोन

गोदान दिल्ली, 31 अक्टबरः हिन्दु धोरोमनि केलेन्डार बादियै शरद पुर्निमाया बयनिख्रुइ गोथारसिन सानफोरनि गेजेराव मोनसे महरै मानिजायो। पन्डित जगन्नाथनि बादिब्ला, शरद पुर्निमाखौ भगवान विष्णु, भगवान राम आरो भगवान कृष्णमोनबादि गुबुन गुबुन भगवानफोरनि थाखाय फोर्बो महरै फालिनाय जायो। एरैबादिबो फोथायनाय जायोदि, श्री कृष्णनि जोनोमआ 16 जौथाइनि समाव जादोंमोन ।

Sharad Purnima

एरैहाय श्री रामनि जोनोमआ बे पुर्निमा सानखालि जादोंमोन । हिन्दु धोरोमनि पन्डितफोरनि बादिब्ला, धोननि बिगोमा बिमा लोखि देबिआबो बेयावनो थायो, जेराव बिष्णु भगवान आरो देवताफोरखौ फुजा खालामनाय जायो। शरद पुर्निमाखौ हादतनि खोला बाहागोआव कुमार पुर्निमा महरै फालिनाय जायो। शरद पुर्निमाया आसिन मासनि जोबथा चन्द्र सान। बे सानखालि सुबुंफोरा फुंनि समाव थाबैनो सिखारनांगौ आरो सानसुनि समाव साखाथिनि जायखि-जाया गोथार दैसायाव दुगैनांगौ । शरद पुर्निमानि समाव माखासे गोसोआव लानो गोनां एबा फालिनो गोनांफोरा जादों-फुङावनो सिखारनानै न'नि मन्दिरखौ साखोन-सिखोन खालामनानै बिमा लोखि आरो श्रीहरिनि फुजानि थियारि खालामनांगौ । गंसे चौकिआव गोजा एबा गोमो गाबनि जि बनांगौ । बेयाव बिमा लोखि आरो बिष्णुनि मुर्तिखौ दोन्नांगौ ।

मुसुखानि सिगाङाव घिनि बाथि, गोथार दै सान्ति, आगरबाति आरो धुप दोन्नांगौ । गुफुर एबा गोमो गाबनि मेथाइफोरखौ दोन्नांगौ आरो बिमा लोखिनि मुङैबाउनांगौ। गुलाब बिबार थायोब्ला साबसिन जायो। बेबादिनो गोथार गोसोजों फुजा खालामोब्ला बिमा लोखिआ गोजोन मोनगोन।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here