• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • राइज्यो बेंगिरि जगदिस मुखिआ खृस्टमास फोर्बोजों लोब्बा लाखिनानै गाहाम हामलायथि जासिहरदों

December 25, 2020

राइज्यो बेंगिरि जगदिस मुखिआ खृस्टमास फोर्बोजों लोब्बा लाखिनानै गाहाम हामलायथि जासिहरदों

Jagdish Mukhi

गुवाहाटी, 25डिसेम्बर: आसामनि राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ दिनै दुलाराय राइज्योनाङैनो फालिनो लानाय गोथार बरदिन एबा खृस्टमास फोर्बोखौ लोब्बा लाखिनानै राइज्योनि सुबुंफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। हामब्लायथि रादाब बिलायखौ मोनसे बिबुंसारनि गेजेरजों राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ ख़ृस्टान धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय गाबोननि गोथार फोर्बोनि समाव जर’खायै हामलायथिखौ जासिहरनायनि अनगायैबो राइज्योनि गासै सुबुंफोरनि गेजेराव बे फोर्बोनि गेजेरजों गोरोबनानै थानाय गोजोन थासारिखौ लाबोनो हागोन होन्नानै मिजिंथियो। राइज्यो बेंगिरिआ बुङोदि, इसोर जिसु खृस्टआ जोंनो गोजोन, अन्नाय अन्थोबखौ होलांदों। बेनिखायनो खृस्टमासनि समाव जों साफ्रोमबो बिदा-फंबाय महरै अनलायनानै गोरोबनानै थानांगौ आरो इसोर जिसुनि होलांनाय बोसोनखौ सिगाङाव दोन्नानै आवगायलांनांगौ। राइज्यो बेंगिरिआ खावलायबावोदि, फोर्बोनि समाव सुबुंफोरा थुबुर जानायनि सिगां कभिड-19 नि प्रटकलखौ मानिनानै सोलिनांगौ आरो बेनि सायाव खुंथायफोरा नोजोर लाखिनांगौ होन्नानै फोसावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here