• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • राइज्यो बेंगिरि जगदिस मुखिआ खृस्टमास फोर्बोजों लोब्बा लाखिनानै गाहाम हामलायथि जासिहरदों

December 25, 2020

राइज्यो बेंगिरि जगदिस मुखिआ खृस्टमास फोर्बोजों लोब्बा लाखिनानै गाहाम हामलायथि जासिहरदों

Jagdish Mukhi

गुवाहाटी, 25डिसेम्बर: आसामनि राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ दिनै दुलाराय राइज्योनाङैनो फालिनो लानाय गोथार बरदिन एबा खृस्टमास फोर्बोखौ लोब्बा लाखिनानै राइज्योनि सुबुंफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। हामब्लायथि रादाब बिलायखौ मोनसे बिबुंसारनि गेजेरजों राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ ख़ृस्टान धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय गाबोननि गोथार फोर्बोनि समाव जर’खायै हामलायथिखौ जासिहरनायनि अनगायैबो राइज्योनि गासै सुबुंफोरनि गेजेराव बे फोर्बोनि गेजेरजों गोरोबनानै थानाय गोजोन थासारिखौ लाबोनो हागोन होन्नानै मिजिंथियो। राइज्यो बेंगिरिआ बुङोदि, इसोर जिसु खृस्टआ जोंनो गोजोन, अन्नाय अन्थोबखौ होलांदों। बेनिखायनो खृस्टमासनि समाव जों साफ्रोमबो बिदा-फंबाय महरै अनलायनानै गोरोबनानै थानांगौ आरो इसोर जिसुनि होलांनाय बोसोनखौ सिगाङाव दोन्नानै आवगायलांनांगौ। राइज्यो बेंगिरिआ खावलायबावोदि, फोर्बोनि समाव सुबुंफोरा थुबुर जानायनि सिगां कभिड-19 नि प्रटकलखौ मानिनानै सोलिनांगौ आरो बेनि सायाव खुंथायफोरा नोजोर लाखिनांगौ होन्नानै फोसावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here