Bodosa Newspaper

April 24, 2024

राइज्यो बेंगिरि जगदिस मुखिआ खृस्टमास फोर्बोजों लोब्बा लाखिनानै गाहाम हामलायथि जासिहरदों

Jagdish Mukhi

गुवाहाटी, 25डिसेम्बर: आसामनि राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ दिनै दुलाराय राइज्योनाङैनो फालिनो लानाय गोथार बरदिन एबा खृस्टमास फोर्बोखौ लोब्बा लाखिनानै राइज्योनि सुबुंफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। हामब्लायथि रादाब बिलायखौ मोनसे बिबुंसारनि गेजेरजों राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ ख़ृस्टान धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय गाबोननि गोथार फोर्बोनि समाव जर’खायै हामलायथिखौ जासिहरनायनि अनगायैबो राइज्योनि गासै सुबुंफोरनि गेजेराव बे फोर्बोनि गेजेरजों गोरोबनानै थानाय गोजोन थासारिखौ लाबोनो हागोन होन्नानै मिजिंथियो। राइज्यो बेंगिरिआ बुङोदि, इसोर जिसु खृस्टआ जोंनो गोजोन, अन्नाय अन्थोबखौ होलांदों। बेनिखायनो खृस्टमासनि समाव जों साफ्रोमबो बिदा-फंबाय महरै अनलायनानै गोरोबनानै थानांगौ आरो इसोर जिसुनि होलांनाय बोसोनखौ सिगाङाव दोन्नानै आवगायलांनांगौ। राइज्यो बेंगिरिआ खावलायबावोदि, फोर्बोनि समाव सुबुंफोरा थुबुर जानायनि सिगां कभिड-19 नि प्रटकलखौ मानिनानै सोलिनांगौ आरो बेनि सायाव खुंथायफोरा नोजोर लाखिनांगौ होन्नानै फोसावो।

Share with your friends!

Leave a Comment